Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2020
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.04.2020

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.04.2020
DISPOZIŢIA NR.3832

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Având în vedere raportul nr.61632/2020 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 30.04.2020, ora 12,00;

Potrivit prevederilor art.51 din Anexa nr.1 la Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României si Hotărârilor Comitetului Naţional şi Local pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b şi d, coroborat cu alin.3 lit.b şi alin.5 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E:

Art.1.  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfăşura on-line, în data de 30.04.2020, ora 12,00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.04.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

                                                                                                         Emisă azi 23.04.2020

 

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

               Nicoleta MIULESCU

 

Vizat de legalitate,

cons. jr. Alina Constantinescu

Anexa la Dispoziția nr.3832/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.04.2020, ora 12,00

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile,  aferentă trimestrului I al anului 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 11.05.2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2018 referitoare la accesarea de către R.A.T. SRL a unei linii de credit în sumă de 3.000.000 lei

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale destinate închirierii

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 1.  

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Distribuţie Energie OLTENIA S.A., a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Gorunului

 1.  

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, a bunului „Baracă metalică punctul termic nr.03 Brazda lui Novac”

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Ciocârliei”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Prelungirea Teilor”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Costache Negruzzi”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Balzac”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Motru”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a două hale cu destinația de depozit piese auto, situate în municipiul Craiova, str.Ing.Emil Marghitu, nr.11

 1.  

Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,Nicoleta MIULESCU


04/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.