Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2021
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 25.11.2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 25.11.2021
Modificare ora de desfăşurare a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată în data de 25.11.2021
DISPOZIŢIA NR.6977

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.207374/2021 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, în data de 25.11.2021, ora 18,00;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data  de 25.11.2021, ora 18,00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 25.11.2021, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

                                                                                                           

Emisă azi 17.11.2021

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

           Lia-Olguța VASILESCU

               Nicoleta MIULESCU

 

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.6977/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.11.2021, ora 18,00

Nr.

proiect hotărâre

Puncte peste ordinea de zi

1.
2.
 
3.
4.
 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.385/2021 referitoare la  aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2021- 2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociației Județene de Fotbal Dolj, în vederea organizării evenimentului Gala Fotbalului Doljean „Ilie Balaci”, ediția a III-a, în data de 16 decembrie 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea  repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea  listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele juridice şi fizice, constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a partidelor politice, Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor și Deciziei Parlamentului European din 28 septembrie 2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.77102/18.01.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Mihală Florin-Daniel, medic titular al Miha Holding S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.47/16.12.20016 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. DCV GAZ S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect  valoarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza  municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire la închirierea prin licitaţie publică a terenurilor aferente a 9 staţii de alimentare a automobilelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect cuantumul  prestaţiei titularului dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea S.C. TUDANY IMPEX S.R.L., asupra terenului  situat în municipiul Craiova, str.Nanterre, nr.90

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri către S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de asociere  încheiat între municipiul Craiova și Regia Autonomă de Administratrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, având ca obiect administrarea în comun a Business Centre Sud Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.8 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.531/2018 referitoare la bunurile proprietatea municipiului Craiova transmise in concesiune Companiei de Apă Oltenia S.A.

 1.  

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Craiova, în domeniul public al Municipiului Craiova, a imobilului-teren, în suprafaţă de 6840 mp, situat în  str. Artileriei nr.13, jud. Dolj (fost str.Artileriei, Zona Blocurilor ANL, Cartier Veteranilor), în vederea construirii unei creșe

 1.  

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Craiova, în domeniul public al Municipiului Craiova, a imobilului-teren, în suprafaţă de 9112,81 mp., situat în Cartier Romanescu, str. Potelu, T27, P1, în vederea construirii unei creșe

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentantului de drept al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, să voteze aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., să voteze prelungirea mandatelor administratorilor neexecutivi

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de urbanism privind dimensionarea numărului de parcări în funcție de destinația și dimensiunile investițiilor în municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la reconsiderarea urbanistică intersecție str. Anul 1848 - str. Caracal”, în vederea construirii unei locuințe, cu regim de înălțime S+P+1+2 parțial, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Anul 1848, nr.91

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la introducerea parțială în intravilan și reglementarea urbanistică în zona de locuințe și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime P+2, generat de imobilul din municipiul Craiova, Tarlaua 36, Parcela 3

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  referitor la reconsiderare urbanistică zona str.Geniștilor-str.De 364-str.Regimentul 1 Artilerie Grea, în vederea construirii de locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+3+M și locuințe individuale, cu regim de înălțime S+P+1, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Geniștilor, nr.54

 1.  

Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 

Proiect de hotarare

03/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.