Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2021
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.09.2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.09.2021
DISPOZIŢIA NR.6467

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.167945/2021 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 30.09.2021, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data  de 30.09.2021, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8.

Art.2.  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 30.09.2021, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

                                                                                                            Emisă azi 23.09.2021

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

           Lia-Olguța VASILESCU

               Nicoleta MIULESCU

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.6467/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.09.2021, ora 10,00

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.10.2021

 1.  

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către municipiul Craiova a imobilului-teren situat în str.Privighetoarei, nr.8B-C

 1.  

Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Craiova, din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local alc Municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Fluturi, nr.48 (actual 54)

 1.  

Proiect de  hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.228/2020 referitoare la luare act de Decizia Civilă nr.725/2018, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.25748/215/2015

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ, a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect  de hotărâre privind  modificarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spații disponibile excedentare din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat  din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.69798/07.05.2013 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Țenea Cojan Vera, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Țenea Cojan Vera

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul de pornire al negocierii pentru vânzarea apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, sc.2, ap.15

 1.  

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri aflate în concesiunea S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de administrare al doamnei Nicolăiţă Lorena, administrator al S.C.Termo Urban Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XLIII-a, organizat în perioada 21-24 octombrie 2021, în municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei sociale, situată în muncipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, camera 6

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat în municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, nr.2, bl.Casa Albă, sc.C1, cam.18

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor unitare specifice serviciului de iluminat public din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică intersecţie str.Costache Negruzzi-str.Dimitrie Cantemir, în vederea construirii unor locuinţe de serviciu şi funcţiuni complementare, cu regim de înălțime P+4 şi P+4-5 retras, destinate personalului MApN, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.188

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.268/2015 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi restaurare Biserica din lemn din Pocruia”

 1.  

Proiect de hotărâre privind retragerea titlului “Cetăţean de Onoare”  al Municipiului Craiova, pentru dl. Adrian Năstase și dl.Miron Tudor Mitrea

                                                            Iniţiatori,

Consilieri municipali,

Drăgoescu Cezar Mihail

Borțoi Manuel

Teodorescu Cosmin Nicu

Cârceag Eduard Alexandru

Săuleanu Lucian Bernd

 

 1.  

Întrebări și interpelări

 

,SECRETAR GRENERAL

Nicoleta MIULESCU


03/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.