Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2021
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.01.2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.01.2021
DISPOZIŢIA NR.507

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.9829/2021 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 28.01.2021, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

 

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data  de 28.01.2021, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.01.2021, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

                                                                                                         Emisă azi 21.01.2021

 

PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

Lia-Olguța VASILESCU

               Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

Anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr.507/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.01.2021, ora 10,00

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Raportul privind rezultatele obținute de Poliția Locală a Municipiului Craiova în anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru perioada februarie-aprilie 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2020, realizat de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune referitor la serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Craiova, pentru anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate pentru activități nonprofit de interes local, conform Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale pentru Tineret a municipiului Craiova, pentru perioada 2021-2026

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în Consiliile de Administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui.Tănăsescu Marcel în funcția de administrator al R.A.T. SRL

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2021, a numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, încadrați cu contract individual de muncă pe raza municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.5, ap.7

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra cotei-părți de 3,97 % din terenul situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra cotei-părți de 6,88 % din terenul situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra cotei-părți de 7,06 % din terenul situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.27

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul de pornire al negocierii pentru vânzarea apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, sc.2, ap.14

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect prețul de pornire al negocierii prețului de achiziție a terenului situat în municipiul Craiova, str.Henri Coandă, nr.52 A

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Dezrobirii, nr.94 B

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii redevenței, pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.Dimitrie Gerota, nr.7

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al chiriei lunare aferentă închirierii, prin licitație publică, a spațiului, aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice Craiovița Nouă, bvd.Oltenia, nr.41

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul situat în municipiul Craiova, bvd.Oltenia, nr.55

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4054/2017, încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi Jerpelea Andreea Renee PFA

 1.  

Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.34219/19.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ilie Rodica, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ilie Rodica

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.35676/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Cabinet Medical Elena Dumitru S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.372/2015 încheiat între Municipiul Craiova şi  RC Craiova  A.S. VYSKOV

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.370P/10.11.2014 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Capitol A.G.

 1.  

Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Salubritate Craiova S.R.L. asupra  unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova asupra bunului „Magazie C23”, aparținând domeniul public al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.8 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.531/2018 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, concesionate către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A.

 1.  

Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2021-2022

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.151/2014 cu privire la darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj a unor bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea  devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate pentru Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova privind obiectivul de investiţii „Extindere Corp C4 în cadrul Spitalului Clinic cu un corp P+4E pentru secția recuperare neurologică”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Teilor”

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ să voteze Actul Adițional nr.2 la Contractul nr.370/22.05.2018 privind „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj, precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Craiova Oraș Verde

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru beneficiarii de ajutor social, precum și pentru părinții ai căror copii beneficiază de măsuri de protecție specială, pentru anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.845/2013 privind aprobarea Regulamentului local referitor la amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii pe specialităţi a Comisiei Sociale pentru analiza cererilor şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii

 1.  

Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Comisei locale de ordine publică a Municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Filarmonicii ”Oltenia” Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Operei Române Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret ”Colibri” Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Sport Club Municipal Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova

 1.  

Întrebări și interpelări

                          

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

 

 

 


03/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.