Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Buletin informativ
 

a) Principalele acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice, cu modificările și completările ulterioare

- Constitutia Romaniei;

- Hotarări ale Consiliului Local al Municipiului Craiova;

- Dispozitii ale Primarului Municipiului Craiova;

- Codul administrativ;

- Legea 544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public;

- HG 123/2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

- Legea 52/2003 - privind transparenţa decizională în administrația publică;

- HG 478/2016 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG 123/2002;

- OG 27/2002 - privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;

- Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;

- Codul de procedura civilă;

- Legea 554/2004 - a contenciosului administrativ;

- Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea Contabilităţii nr.82/1991;

- OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice;

- Ordonanta guvern 119/1999 privind controlul intern managerial si control financiar preventiv;

- Ordinul nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale;

- Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscala;

- Ordin 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate privind activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale;

- Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;

- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- OUG 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- Legea 213/1998 - privind bunurile proprietate publica;

- OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

- H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

- Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

- Legea 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare;

- HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantare din fonduri publice;

- Legea 18/1991 a fondului funciar;

- Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;

- Legea nr.114/1996,  Legea locuintei;

- Legea 230/2007privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

- OG 43/1997 (republicata) privind regimul drumurilor;

- Legea 198/2015 - privind aprobarea OG 7/2010 pentru modificarea si completarea OG 43/1997 privind regimul drumurilor;

- Lege nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

- Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale;

- Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă;

- Hotărârea nr. 495/1997 privind conținutul, eliberarea și actualizarea livretului de familie;

- Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice;

- Legea 672/2002 privind auditul public intern.

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor autoritatii sau institutiei publice

https://primariacraiova.ro/ro/c/1/prim%C4%83rie 

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

- Persoana responsabilă pentru difuzarea informațiilor de interes public: Claudiu Popescu, Director Executiv - Direcția Relații Publice și Management Documente;

- Persoana responsabilă pentru relația cu mass-media: Marina Andronache - Șef Serviciu Imagine

d) Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice

https://primariacraiova.ro/ro/p/2/contact 

e) Audiente

https://primariacraiova.ro/ro/a/48/audien%C5%A3e 

f) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

https://primariacraiova.ro/ro/c/50/documente-%C8%99i-informa%C8%9Bii-financiare 

g) Programele si strategiile proprii

https://primariacraiova.ro/ro/c/67/strategii-urbane 

h) Lista cuprinzand documentele de interes public;

 

i) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

 

j) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;

https://primariacraiova.ro/ro/c/159/informații-publice 

 


03/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.