Primăria si consiliul local Craiova
  • Acasa 2022
    Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.01.2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.01.2022

DISPOZIŢIA NR.4754

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.13340/2022 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, în data de 27.01.2022, ora 10,00;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data  de 27.01.2022, ora 10,00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.01.2022, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

                                                                                                             Emisă azi 20.01.2022

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.4754/2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.01.2022, ora 10,00

 

1

Depunerea jurământului de către dl.Andrei Ioan, supleant al cărui mandat de consilier local a fost validat

2

Depunerea jurământului de către dl.Nicolicea Romulus Victor, supleant al cărui mandat de consilier local a fost validat

3

Raportul privind rezultatele obținute de Poliția Locală a Municipiului Craiova în anul 2021

4

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.331/2020 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova

5

Proiect de hotărâre privind reportarea excedentului bugetar al anului 2021, realizat de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi din activităţile finanţate integral din venituri proprii, în anul 2022

6

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Craiova pentru anul 2022

7

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova

8

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova

9

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova

10

Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2022, a numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract individual de muncă, pe raza municipiului Craiova

11

Proiect de hotărâre privind modificarea Hoărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14/2008 referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Craiova

12

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

13

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

14

Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova

15

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

16

Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României, a aprobării trecerii din domeniul privat/public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în  domeniul privat/public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a pavilionului I „Castel apă” şi a terenului aferent acestuia, din imobilul 1053 Craiova

17

Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către municipiul Craiova a imobilului-teren situat în str.Buzăului, nr.3, lot 2

18

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului şi administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., a unor terenuri necesare pentru derularea investiţiei „Drum expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente”

19

Proiect de hotărâre privind declararea de uz şi interes  public local,  a  unor bunuri dobândite de municipiul Craiova, in cadrul unor investiţii

20

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova

21

Proiect de hotărâre privind rectificarea Cărţii Funciare nr.219416 privind terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Vasile Alecsandri, nr.113 (fost nr.97)

22

Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2022-2023

23

Proiect de hotărâre privind luare act de Decizia Civilă  nr.439/2021, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr.8084/215/2018*

24

Proiect de hotârâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.381/2020 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită, către Tribunalul Dolj, pentru Judecătoria Craiova, a unor spaţii situate în municipiul Craiova, str.Târgului, nr.26

25

Proiect de hotârâre privind darea în administrare, către Opera Română Craiova, a imobilului „Business Center Sud Craiova”, situat în str.Popoveni, nr.3C

26

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Bogdanschi Mariana

27

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.232/2003 încheiat între Municipiul Craiova şi Trancă Cornel şi Trancă Georgeta

28

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.2/1997 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Premier Restaurants România S.R.L.

29

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011 încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

30

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, în calitate de membru fondator, cu Consiliile Locale ale Comunelor Breasta, Bucovăț, Cârcea, Ișalnița, Malu Mare şi Pielești, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia Metropolitană de Transport Public Craiova”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică

31

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social, precum şi pentru părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială pentru anul 2022

32

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la introducerea în intravilan în vederea construirii  de locuințe individuale, cu regim de înălțime P+2, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, Tarlaua 89, Parcela 6

33

Întrebări și interpelări


03/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.