Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2020
Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.05.2020
Publicat: 21 mai 2020, 16:20, Actualizat: 28 mai 2020, 11:41
DISPOZIŢIA NR.3983                           

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

 

 

Având în vedere raportul nr.72772/2020 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 28.05.2020, ora 12,00;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b şi d, coroborat cu alin.3 lit.b şi alin.5 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

D I S P U N E:

 

Art.1.  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfăşura on-line, prin aplicaţia pirs-eprim, în data de 28.05.2020, ora 12,00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.05.2020, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

                                                                                                         Emisă azi 21.05.2020

 

 

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

               Nicoleta MIULESCU

 

 

 

Vizat de legalitate,

cons. jr. Alina Constantinescu

                                                                      

 

       Anexa la Dispoziția nr.3983/2020

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.05.2020, ora 12,00

 

 

 

Punctul 5 modificat

Punctul 9 modificat

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada iunie-august 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţionase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea amânării sărbătoririi în 1 iunie 2020, a ,,Zilei Municipiului Craiova”

 1.  

Proiect de hotărâre privind luare act de Sentința Civilă  nr. 1927/2018 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 6257/63/2017*, rămasă definitivă prin Decizia nr. 3976/2018 pronunțată  de Curtea de Apel Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere, încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C.BYBANU AMUR S.R.L

 1.  

Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri și spații situate în Piața Valea Roșie, Piața Centrală, Piața Centrală - Hala de carne și Târgul Municipal Craiova.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru activităţile date în administrare operatorului Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile conexe serviciului de transport public local de persoane, desfășurate de R.A.T. SRL şi a comisionului la vânzarea titlurilor de călătorie

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Plopului”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Mesteacănului”

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare str.Trandafirului”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare urbanistică şi a funcţiunilor în zona str.Alexandru Macedonski-str.Vlad Ţepeş-str.Eroilor, în vederea schimbării de destinaţie din zonă industrială, în zonă mixtă şi servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Alexandru Macedonski, nr.71.

 1.  

Întrebări și interpelări

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL,

 Nicoleta MIULESCU