Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2019
Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 31.10.2019, ora 10.00
Publicat: 24 octombrie 2019, 16:21, Actualizat: 29 octombrie 2019, 11:08
DISPOZIŢIA NR.6599                           

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

EXTRAS

 

 

Având în vedere raportul nr.184002/2019 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 31.10.2019, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

D I S P U N E:

 

 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data    de 31.10.2019, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 31.10.2019, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

       

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Emisă azi 24.10.2019

 

 

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

                Mihail GENOIU

               Nicoleta MIULESCU

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

Anexa la Dispoziția nr.6599/2019

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.10.2019, ora 10.00

 

Proiecte modificate:

Nr.

proiect hotărâre

Proiect modificat

1.
 Punctul 4
2.
 Punctul 17

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă primelor 9 luni ale anului 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A., ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2019 

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiov să semneze Contractul de Sprijin pentru Proiectul POIM, ce se va încheia între B.E.R.D., S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., Municipiul Craiova și județul Dolj, împreună cu Contractul de Împrumut

 1.  

Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2019-31 martie 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2019-2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către R.A.T. SRL a 10 mijloace de transport noi în sistem leasing financiar, cu opțiunea de cumpărare în anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2019 referitoare la accesarea de către R.A.T. SRL a unei linii de credit, în sumă de 3.000.000 lei

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2018 referitoare la acordarea de facilităţi  pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Judeţului Dolj „Fraţii Buzeşti”, în vederea organizării unor activități defășurate cu ocazia „Zilei Naționale a României 2019”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcției de Asistență Socială Craiova, pe anul 2019.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2019 referitoare la aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.11.2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarna 2019-2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului referitor la desfăşurarea activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2014

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.3

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.9

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.6

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investitii “Reabilitare instalatii, centrala termica la imobilul situat in strada Oltet nr.5”

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Bogdanschi Mariana

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38411/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pîrşoi Cristiana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Pîrşoi Cristiana

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.199/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Banca Comerciala Carpatica S.A.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea  contractului de concesiune nr.198/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Nick Impex S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Curtea de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a judeţului Dolj, a terenului ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.100/2004 referitoare la spațiile comerciale sau de prestări servicii supuse vânzării, conform Legii nr.550/2002

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2019 referitoare la organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2019-2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.241/2017 referitoare la aprobarea criteriilor şi punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice şi fizice  constituite în temeiul Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi a  Legii  nr.96/2006 republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor, în vederea înscrierii în listele de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie pentru sediu

 1.  

Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public al  municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului  privat al  municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare funcţională a zonei, în vederea schimbării de destinaţie din zona unităţi agricole, în zona de locuinţe cu regim de înălţime P+2, generat de imobilul situat în str.Drumul Muntenilor, nr.70C, 72, 72A, 72B

 1.  

Întrebări și interpelări