Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2019
Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.09.2019, ora 10.00
Publicat: 19 septembrie 2019, 15:42, Actualizat: 24 septembrie 2019, 08:56
DISPOZIŢIA NR.6106                           

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

EXTRAS

 

 

 

Având în vedere raportul nr.158897/2019 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 26.09.2019, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

 

D I S P U N E:

 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data    de 26.09.2019, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.09.2019, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

 

                                                                                Emisă azi 18.09.2019

 

 

             PRIMAR,

            SECRETAR GENERAL,

                    Mihail GENOIU

              Nicoleta MIULESCU

 

 

 

 

                                                                             

Anexa la Dispoziția nr.6106/2019

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 26.09.2019,

ora 10,00

 

Proiecte peste ordinea de zi:

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic

 

 

 

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2019

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2019.

 1.  

Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului Craiova, în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XLII-a.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2017 referitoare la aprobarea Programului social „Solidaritate”, destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situaţii de risc social din municipiul Craiova, în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de acordare a acestora.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2019.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova.

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe pentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.10.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.3, ap.13.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.5.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.18.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.1.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.12.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.4, ap.16.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.4.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.7.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.9.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.11.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.2.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2019 referitoare la vânzarea locuinţei pentru tineri construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bd. Oltenia nr. 1C, bl. T3, sc. 3, ap. 8.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între S.C. PIETE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. şi S.C. ROBEST COM SRL.

 1.  

Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractului de asociere încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125149 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Stelea T. Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Stelea T. Mariana.

 1.  

Proiect de hotărâre privind încetarea folosinței gratuite asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Nicolaescu Plopşor, nr.12, de către municipiul Craiova și predarea către Mitropolia Olteniei-Arhiepiscopia Craiovei.

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea preţului de pornire al negocierii vânzării apartamentului proprietate privată a municipiului Craiova, situat în str.I.D.Sârbu, nr.14, bl.13, ap.19.

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.345/2019 referitoare la aprobarea proiectului cu titlul ,,Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public  cu Autobuzul In Municipiul Craiova-MOTRIC-A”.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de încheiere a convențiilor individuale de facturare a serviciilor de furnizare apă potabilă și canalizare, la nivel de utilizator, în condominii din cadrul unei asociații de proprietari.

 1.  

Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”.

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Modernizare acces în parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei municipiului Craiova la realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I şi  Opera  Română Craiova”

 1.  

Întrebări și interpelări

               

 

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU