Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2019
Dispozitie şedinţă ordinară in data de 30.05.2019
Publicat: 23 mai 2019, 16:00, Actualizat: 30 mai 2019, 09:37

DISPOZIŢIA NR.5112

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 30.05.2019, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Puncte modificate:

13. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unor premii oferite elevilor olimpici craioveni, cu rezultate excepţionale la diferite materii la fazele naţionale ale concursurilor școlare din anii 2018-2019, precum și profesorilor îndrumători.

13. Modificat 29.05.2019 Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unor premii oferite elevilor olimpici craioveni, cu rezultate excepţionale la diferite materii la fazele naţionale ale concursurilor școlare din anii 2018-2019, precum și profesorilor îndrumători.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea programului manifestărilor dedicate „ZILEI MUNICIPIULUI CRAIOVA 2019”, ediția a XXIII-a.

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Fundației Europene ”Mihai Eminescu”, la cea de-a VII-a ediție a Festivalului Mondial de Poezie ”Mihai Eminescu”.

37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului  privat al  municipiului Craiova.

 

Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea, respectiv modificarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova 

 

     

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada iunie-august 2019.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2018.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2018.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2019.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2019.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2019.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2019.
 11. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetăţean de Onoare”  al Municipiului Craiova, sportivului paralimpic Theodor Matican.
 12. Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului “Cetăţean de Onoare”  al Municipiului Craiova, inginerului George (Gogu) Constantinescu.
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unor premii oferite elevilor olimpici craioveni, cu rezultate excepţionale la diferite materii la fazele naţionale ale concursurilor școlare din anii 2018-2019, precum și profesorilor îndrumători.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor dedicate „ZILEI MUNICIPIULUI CRAIOVA 2019”, ediția a XXIII-a.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Universității din Craiova, în vederea organizării „Campionatului Naţional Universitar de Futsal Feminin”, ediția a IV-a, în municipiul Craiova, în perioada 31 mai-02 iunie 2019.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Fundației Europene ”Mihai Eminescu”, la cea de-a VII-a ediție a Festivalului Mondial de Poezie ”Mihai Eminescu”.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general local, conform Legii nr.350/2005.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii candidaturii Craiovei pentru obținerea Titlului “Capitala Tineretului din România”, ediția 2020-2021.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Craiova, pentru perioada 2019-2024.
 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.5.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.8.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.12.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.1.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.16.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.4.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.2, ap.10.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.17.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.5, ap.3.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, Bdul Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.3, ap.5.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu.
 32. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova a unui imobil care aparţine domeniului public al municipiului Craiova.
 33. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, in favoarea Active Conexe S.A., asupra terenului aferent blocului 29B, situat in municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.53.
 34. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, in favoarea Ford Romania S.A., asupra terenului aferent blocului 29A., situat in municipiul Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.49.
 35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.27/01.06.2004 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Pharma Plus 2 S.R.L.
 36. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.37423/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Albu Marilena, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Albu Marilena.
 37. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului  privat al  municipiului Craiova.
 38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului  public al  municipiului Craiova.
 39. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile de întreținere a suprafeței de joc din cadrului Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, situat in bdul. Ilie Balaci nr.8, date în gestiune directa Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ.
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor propuse de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Construire Cimitir Craiova Nord etapa a II a, str.Aleea 4 Șimnic, nr.26, Tarlaua 4, Parcela 53”.
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la „Străpungere strada Traian Lalescu-strada Calea Bucureşti”.
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Creşterea  calităţii infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C16, în forma revizuită.
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente de documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Creşterea  calităţii infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C17”.
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova”.
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică privind indicii urbanistici în zona bdul.Oltenia-str.Elena Farago, generat de construire clădire, cu regim de înălţime D+P+3, cu destinaţia de spaţii comerciale şi locuinţe colective, generat de imobilul din bdul.Oltenia, nr.17A.
 47. Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                                                                                                             Emisă azi 23.05.2019