Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2018
Dispozitie şedinţă ordinară în data de 29.11.2018
Publicat: 22 noiembrie 2018, 15:35, Actualizat: 28 noiembrie 2018, 14:45
DISPOZIŢIA NR.4958

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

 

În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

DISPUNE:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 29.11.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

Punctul nr. 2 Modificat

Punctul nr. 6 Modificat

            

1.Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în perioada decembrie 2018-februarie 2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2018.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Craiova, pe anul 2018.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2018.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2018.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2018.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de credit pentru aprobarea finanțării rambursabile externe ce urmează a fi încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a Contractului de garanție pe venituri și a Contractului privind contul de rezervă pentru serviciul datoriei.

8.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2018.

9.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2018.

10.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului referitor la analizarea capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2018.

12.Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a unor fonduri pentru premierea sportivilor şi antrenorilor cu cele mai bune rezultate în anul 2018, în cadrul evenimentului "Gala Sportului Doljean", organizat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj, în luna decembrie 2018.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova în calitate de partener al Direcției Județene pentru Sport și Tineret, în vederea organizării evenimentului sportiv internațional Dynamite Fighting Show, în data de 14 decembrie 2018.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, a Galei Fotbalului Doljean „Ilie Balaci”-Ediția I, în data de 19 decembrie 2018.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2019.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2019.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi  repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.13.

20.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri şi spaţii ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

22.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei  contractului de concesiune nr.44T/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Souvenir Trading S.R.L.

23.Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Dezrobirii, nr.124.

24.Proiect de hotărâre privind preluarea, din administrarea Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, a unor mijloace fixe aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea concesionării către R.A.T. SRL.

25.Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova, a unui mijloc fix aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea transmiterii în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova.

26.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al  municipiului Craiova.

27.Proiect de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la  obiectivul de investiţii „Locuinţe cu chirie pentru tineri ansamblul Romanescu-Potelu, etapa a III-a, Obiectivul 3.1”.

28.Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Carpenului”.

29.Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere corp C1 cu spaţii pentru învăţământ, grădiniţă cu program normal (o grupă) şi grupuri sanitare-Şcoala nr.27 Popoveni”.

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiții „Modernizare acces în Parcul „Nicolae Romanescu” și amplasare statuie”.

31.Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 de locuri”.

32.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.335/2018 referitoare la participarea unității administrativ-teritoriale Municipiul Craiova în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-tramvaie”.

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona cuprinsă între str. C-tin Brâncoveanu și incinta Liceului Tehnologic „Gheorghe Bibescu”, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. C-tin Brancoveanu, nr. 99 A.

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcţiunilor zonei cuprinsă între str. Dr.Nicolae Ionescu Siseşti-str. Dr.N.C.Paulescu-str. Dr.Mihai Cănciulescu-str.Popoveni, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Dr.Nicolae Ionescu Siseşti, nr.1A.

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea reglementărilor urbanistice în zona cuprinsă între str. Sfinții Apostoli-str. Anul 1848-str. Tudor Vladimirescu, cu destinația mixtă de locuințe și servicii, generat de  imobilul situat în municipiul Craiova, str. Anul 1848, nr.31.

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei stații distribuție carburanți auto și amplasare totem, în municipiul Craiova, Aleea 4 Șimnic, nr.12.

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a două locuințe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, str.Carpenului, nr.15.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii „Piața Regele Ferdinand și Regina Maria”,  terenului situat la intersecția str. Lipscani și Calea Unirii.

39.Proiect de hotărâre privind schimbarea parțială a denumirii bd.Știrbei Vodă, în bd.Ilie Balaci.

40.Întrebări și interpelări.

 

 

                                                                                                               Emisă azi 22.11.2018