Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2018
Dispozitie şedinţă ordinară în data de 28.06.2018
Publicat: 22 iunie 2018, 11:50, Actualizat: 28 iunie 2018, 09:19
DISPOZIŢIA NR.2707

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 28.06.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

Punctul 1 peste ordine de zi

Punctul 2 peste ordinea de zi

Completare punctul 19

Completare pct.4

           

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2018.
 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2018.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliției Locale Craiova.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării Festivalului-Concurs Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret „Maria Tănase” 2018, ediția a XI-a, în municipiul Craiova, în perioada 29 august-2 septembrie 2018.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, în condiţiile, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2007, a unor locuinţe sociale.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, în condiţiile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, a unor locuinţe sociale.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.3, ap.11.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.4, ap.11.
 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune încheiat între orașul Tismana, prin Consiliul Local al Orașului Tismana și municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, având ca obiect terenul aferent Stației de Captare Izvarna.
 12. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piață pentru construcțiile nefinalizate-tip blocuri de locuințe, situate în municipiul Craiova, str.Caracal, nr.132.
 13. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.37426/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Darie Maria-Luiza, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Darie Maria-Luiza.
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.268/2013, încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. Enriar Impex S.R.L.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Valea Roșie  din municipiul Craiova.
 16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri  ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în Piața Centrală și Piața Valea Roșie din municipiul Craiova.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini şi a tarifelor pentru activitatea de „Întreținerea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”.
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al  municipiului Craiova.
 19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Liceul „Voltaire” Craiova a unui spațiu cu destinația de sediu.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică a zonei situate la intersecția str.Elena Teodorini, cu str.Bucovăț,  în vederea schimbării de destinație din zonă industrială, în zonă mixtă-locuințe și servicii, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Elena Teodorini, nr.49.
 21. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze şi să aprobe ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaţilor Termo Urban Craiova.
 22. Întrebări și interpelări.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Emisă azi 21.06.2018