Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2018
Dispozitie şedinţă ordinară în data de 27.09.2018
Publicat: 20 septembrie 2018, 15:57, Actualizat: 26 septembrie 2018, 09:08
DISPOZIŢIA NR.3512

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 27.09.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

Completare punctul 48
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2018.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2018.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2018.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2018.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice Craiova, pe anul 2018.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pentru activitățile aducătoare de venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2018.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2018.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă desfăşurată în cadrul Sport Club Municipal Craiova.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2017 referitoare la aprobarea Programului social „Solidaritate”, destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situaţii de risc social din municipiul Craiova, în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.
 11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., din data de 03.10.2018.
 12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 02.10.2018.
 13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 02.10.2018.
 14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, din data de 05.10.2018.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari realizaţi de membrii Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în anul 2017.
 16. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de majorare a tarifului de depozitare la depozitul ecologic Mofleni.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova.
 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării administratorului S.C. Salubritate  Craiova  S.R.L., domnul Butari Mihai Vlad.
 21. Proiect de hotărâare privind aprobarea rezultatului final al evaluării administratorului  S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L., domnul Maracine Alin.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării, de către Filarmonica „Oltenia”, de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova, în anul 2018.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea susţinerii evenimentului european chinologic „International IRO Testing Event 2018”, în perioada 13-14 septembrie 2018.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii parteneriatului între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județului Dolj „Frații Buzești”, în vederea desfășurării unor activități culturale cu ocazia Centenarului Marii Uniri.
 26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.54/2017 referitoare la stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, în condiţiile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, a unor locuinţe sociale destinate închirierii.
 28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului biletelor şi a abonamentelor de acces la competiţiile sportive care se desfăşoară în Sala Polivalentă din municipiul Craiova.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor cadru pentru funcţionarea obiectivelor: Piaţa Centrală, Piaţa Ciupercă, Piaţa Craioviţa Nouă Big, Piaţa Brazda lui Novac, Piaţa Dezrobirii, Piaţa Gării, Piaţa Orizont, Piaţa Valea Roşie şi Târgul Municipal Craiova.
 31. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare, având ca obiect valoarea redevenţei pentru terenul concesionat, situat în municipiul Craiova, cart.Brazda lui Novac, str.col.Scarlat Demetriade, nr.2, bl.G7.
 32. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare, având ca obiect valoarea redevenţei pentru terenul concesionat, situat în municipiul Craiova, cart.Lăpuş, bd.Decebal, nr.93.
 33. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. Star Trafic S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.14 C.
 34. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. Patiseria Sport  S.R.L. Craiova, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bloc A22.
 35. Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Dimitrie Gerota, nr.7.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin încredinţare directă, către Şcoala Postliceală F.E.G. Craiova, a patru săli de clasă, din incinta Şcolii Gimnaziale „Nicolae Romanescu” Craiova.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri  ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în Piața Gării din municipiul Craiova.
 38. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.200/2017 referitoare la modificarea contractului de concesiune nr.153/01.08.1997, încheiat între Primăria Municipiului Craiova şi Prodan Ion.
 39. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova.
 40. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod rutier peste calea ferată Drum Melineşti”.
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova” si a cheltuielilor aferente, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice.
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia propusă a fi realizată prin proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din municipiul Craiova, aparţinând sectorului Educaţie-Grădiniţa cu program prelungit Elena Farago, inclusiv Creşa nr.8”.
 44. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia propusă a fi realizată prin proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din municipiul Craiova, aparţinând sectorului Educaţie-Grădiniţa cu program prelungit Floare Albastră, inclusiv Creşa nr.3”.
 45. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia propusă a fi realizată prin proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din municipiul Craiova, aparţinând sectorului Educaţie-Grădiniţa cu program prelungit Piticot, inclusiv Creşa nr.5”.
 46. Proiect de hotărâre privind  aprobarea „Studiului de Trafic” şi a „Analizei emisiilor de gaze cu efect de seră (GES)”, aferente măsurilor de intervenţie aplicabile transportului public cu AUTOBUZELE, în municipiul Craiova.
 47. Proiect de hotărâre privind  aprobarea „Studiului de Trafic” şi a „Analizei gazelor cu efect de seră (GES)”, aferente măsurilor de intervenţie aplicabile transportului public cu TRAMVAIELE, în municipiul Craiova.
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la introducere în intravilan și reglementare urbanistică, în vederea construirii Spitalului Regional de Urgență Craiova, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Tarlaua 18, Parcelele 162 și 164.
 49. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea indicilor urbanistici,  în vederea construirii de locuințe colective, cu regim de înălțime P+4+M, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd.Dacia, nr.107B.
 50. Raport cu privire la participarea dlui. Adrian Cosman, Viceprimar al Municipiului Craiova, la Forumul Economic Eleno-Român, desfășurat la Salonic, în perioada 10-12 septembrie 2018.
 51. Întrebări și interpelări.

 

 Emisă azi 20.09.2018