Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2018
Dispozitie şedinţă ordinară, în data de 26.07.2018
Publicat: 20 iulie 2018, 08:17, Actualizat: 25 iulie 2018, 08:25
 
DISPOZIŢIA NR. 2942

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 26.07.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

Punctul 1 peste ordinea de zi

 

Completare punctul 11

Completare punctul 46

Punctul 10 modificat

 

 

 

 1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul Craiova, în sem. I al   anului 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2018.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă semestrului I al anului 2018.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, aferentă semestrului I al anului 2018.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2018.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2018.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2018.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2018.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.144/2016 referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului sportiv „CRAIOVA SUPER RALLY 2018”, în perioada 14-15 septembrie 2018.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, pentru anul 2018.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pe anul 2018.
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.13/2018 referitoare la organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.99/2018 referitoare la statul de funcţii al Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.100/2018 referitoare la statul de funcţii al Filarmonicii „Oltenia” Craiova.
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova.
 20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în  comisia de evaluare a  administratorului S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării administratorului R.A.T. SRL., dl.Tănăsescu Marcel.
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.61/2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în  comisia de evaluare a administratorului  S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionarii, de către Filarmonica „Oltenia” Craiova, a serviciilor juridice de reprezentare, în vederea apărării intereselor instituţiei în dosarul nr.198/63/2018, la Tribunalul Dolj şi la Curtea de Apel Craiova.
 24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova şi Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.4, către Munteanu Vasilica.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.2, către Roşca Mircea Cristian.
 27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.
 28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.39T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SAMOA APIA S.R.L.
 29. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.41T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. MAXPATY COM S.R.L.
 30. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.125157/2005  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sterie Violeta, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Sterie Violeta.
 31. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.28/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi  S.C. Bimarcons S.R.L.
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, pentru sediu, către persoanele juridice şi fizice, constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Legii nr.14/2003 a partidelor politice şi Legii nr.96/2006, republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor.
 33. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către ENGIE ROMÂNIA S.A., a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Albinelor.
 34. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ, în vederea nominalizării pentru acordarea titlului de Colegiu, Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Centrală.
 36. Proiect de hotărâre privind anularea poziţiei 5 din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2014 referitoare la terenul situat în Piaţa Centrală, poziţia cadastrală 184.
 37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.134/2018 referitoare la aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele Municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova.
 38. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al  municipiului Craiova.    
 39. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al  municipiului Craiova.    
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare bazin Colegiul Național Carol I-Instalații aferente bazin (instalații interioare, exterioare, centrală termică)”.
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Canalizare menajeră, strada Fermierului”.
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova-CEERT L5” finanţat în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A.
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova-CEERT L4” finanţat în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A.
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova-CEERT L4.1” finanţat în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A.
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova-CEERT L5.1” finanţat în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A.
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-tramvaie/troleibuze/autobuze electrice”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției și a cheltuielilor legate de proiect.
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea a 6 locuințe, cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str.Lăcrămioarei, nr.42.
 48. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi nou conturate în țesutul urban al municipiului Craiova.
 49. Întrebări și interpelări.

 

 

   Emisă azi 19.07.2018