Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2018
Dispozitie şedinţă ordinară în data de 26.04.2018
Publicat: 20 aprilie 2018, 14:15, Actualizat: 25 aprilie 2018, 12:44

DISPOZIŢIA NR.2176

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

             

    Având în vedere raportul nr.64983/2018 întocmit de Secretarul Municipiului Craiova prin care se propune convocarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în ședința ordinară, din data de 26.04.2018;

    În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

    Art. unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 26.04.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

 

    Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

Completare pct. 36

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2018.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2018.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2018.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, la data de 31.03.2018.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2018.
 7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., ordinea de zi.
 8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL aprobarea accesării unei linii de credit.
 9. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor impozitelor, taxelor locale şi a altor sume care se fac venit la bugetul local, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, în municipiul Craiova, începând cu anul 2019.
 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare dintre Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2018.
 12. Proiect de hotarare privind redenumirea Direcției Publice Comunitare de Asistență Socială a Municipiului Craiova, în Direcția de Asistență Socială Craiova.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al R.A.T.  SRL.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al  S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor dedicate „Zilei municipiului Craiova 2018”, ediţia a XXII-a.
 16. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, maiorului (I) Olteanu George-Cristian.
 17. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, plutonierului adjutant (Rz) Murărescu Florin-Ionel.
 18. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, caporalului clasa a III-a Radu Marius-Bogdan.
 19. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume de bani pentru premierea elevilor olimpici craioveni şi a profesorilor îndrumători, cu rezultate excepționale la fazele naționale ale concursurilor școlare din anii 2016-2018.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Palatului Copiilor Craiova, în vederea organizării în municipiul Craiova, a Concursului Internaţional „Interferenţe Culturale în Context European” 2018, ediţia a XII-a.
 21. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2018, a unei sume de bani reprezentând cheltuielile ocazionate de înmormântarea marelui sportiv, Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova, Neculai Tilihoi.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.156, bl.R9, sc.1, ap.11, respectiv str.Potelu, nr.170, bl.R6, sc.1, ap.7.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap.3.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.3.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.5.
 26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.
 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.303/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Pieței Craiovița Nouă-Orizont, Pieței Ciupercă, Pieței Dezrobirii și Târgului Municipal Craiova.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru biletele de acces la meciul din finala Cupei EHF Feminin 2017-2018, desfăşurate în Sala Polivalentă din municipiul Craiova.
 30. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.37424/17.05.2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Păsărin Alina-Nicoleta, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Păsărin Alina-Nicoleta.
 31. Proiect de hotărâre privind închirierea prin încredințare directă, către  Școala Postliceală Edunet Craiova, a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale „Obedeanu” din municipiul Craiova, str.Brestei, nr.40.
 32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în Piața Centrală din municipiul Craiova.
 33. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al  Municipiului Craiova.  
 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2017 referitoare la concesionarea, de către municipiul Craiova, de la oraşul Tismana, a terenului aferent Staţiei de Captare Izvarna.
 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pentru Municipiul Craiova, aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2018.
 36. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 24.05.2018.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcţiunilor și a indicilor de construibilitate ale zonei cuprinsă între str. Pașcani-incinta Colegiului Tehnic C. D. Nenitescu,  în vederea construirii a 3 blocuri de locuinţe colective, cu regim de înălţime D+P+7 și D+P+8, cu spaţii comerciale la parter şi parcare la demisol, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Pascani, nr.7.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcțională a zonei cuprinsă între străzile Calea București-Sărarilor-Traian Lalescu, în vederea schimbării funcțiunii din zonă industrială și depozitare, în zonă mixtă cu funcțiuni complexe: hotel, birouri, servicii, comerț și zonă rezidențială-locuințe colective și dotări aferente, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Calea București, nr.113.
 39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2018 referitoare la aprobarea Protocolului de asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Ministerul Sănătății,  Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj şi Judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, în vederea realizării obiectivului de investiții „Spital Clinic Regional de Urgență Craiova”.
 40. Întrebări și interpelări.

 

Emisă azi 19.04.2018