Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2018
Dispozitie şedinţă ordinară în data de 25.10.2018
Publicat: 19 octombrie 2018, 09:09, Actualizat: 25 octombrie 2018, 14:24
DISPOZIŢIA NR.4282

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

 

D I S P U N E:

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 25.10.2018, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

Punctul 2 peste ord. de zi - modificat

Punctul 4 modificat

Punctul 5 modificat

Punctul 6 modificat

 

 

Punctul 1 peste ordinea de zi

Punctul 2 peste ordinea de zi

Punctul 3 peste ordinea de zi

Punctul 4 peste ordinea de zi

Punctul 5 peste ordinea de zi

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, aferentă primelor 9 luni ale anului 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2018.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile,  pe primele 9 luni ale anului 2018.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2018.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2018.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2018.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2018.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2018.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2018
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează, pentru încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece 2018/2019.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2018-2019.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.42/2018 referitoare la aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului Municipiului Craiova, pe anul 2018.
 13. Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului Craiova, în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului Meşterilor Populari, ediţia a XLI-a.
 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova, în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învațământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică din municipiul Craiova.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2018.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2018.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe sociale situate în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.5.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, în condiţiile Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, a unor locuinţe sociale destinate închirierii.
 19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcţionarea pieţelor volante în municipiul Craiova.
 21. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în Podari, str.Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, parter.
 22. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului chiriei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical din cadrul Dispensarului Medical, situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5.
 23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Piața Unirii, bl.M1, parter.
 24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii directe pentru redevenţa aferentă terenului situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Titulescu, nr.2.
 25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii de piaţă pentru terenurile situate în municipiul Craiova, str.Tehnicii FN, respectiv în partea de sud a Staţiei de 110KW.
 26. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren şi a unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în curtea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în vederea amplasării unei constructii provizorii cu destinația de farmacie.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului având ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, str. Anul 1848, nr.4A și 4C.
 30. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, a unui spaţiu care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea înfiinţării unui club al pensionarilor.
 31. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al  Municipiului Craiova.
 32. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al  Municipiului Craiova.    
 33. Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, în calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”.
 34. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dl. Mihail Genoiu, Primarul Municipiului Craiova, să susţină şi să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia”, ordinea de zi.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acțiune pentru deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, în municipiul Craiova, pentru iarna 2018-2019.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Parc Cernele, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Eliza Opran, nr.155 B.
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-reconsiderare urbanistică a zonei cuprinsă între str.G-ral Gh.Magheru-str.Rovinari-str.Vîntului, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.G-ral Ghe.Magheru, nr.18D.
 38. Raport cu privire la deplasarea dlui. Stelian Bărăgan, Viceprimar al Municipiului Craiova, la Podgorica, Muntenegru, în perioada 27-29 septembrie 2018.
 39. Întrebări și interpelări.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Emisă azi 18.10.2018