Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2017
Dispozitie sedinţă ordinară în data de 30.03.2017
Publicat: 24 martie 2017, 14:06, Actualizat: 29 martie 2017, 09:23
DISPOZIŢIA NR.2931

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 30.03.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

 

 

Punctul 3 modificat

 

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

    

1.    Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Craiova, în anul 2016.

2.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Costin Alexandru.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2017.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2017.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2017.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2017.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2017.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2017.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova, pe anul 2017.

11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2017.

12.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pentru anul 2017.

13.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2017.

16.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a S.C. Salubritate Craiova SRL să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova SRL, pe anul 2017.

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului municipiului Craiova, pe anul 2017.

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2017.

19.  Proiect de hotărâre privind privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2017.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2017.

21.  Proiect de hotărâre privind privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice, pentru anul 2017.

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al dlui.Tănăsescu Marcel, administrator al S.C. R.A.T. SRL.

23.  Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova şi a membrilor în Consiliul de Administraţiei al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări pentru ocuparea postului vacant de director tehnic în cadrul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

25.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi a şedinţei din data de 04.04.2017.

26.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltenia” majorarea cotizaţiei anuale a municipiului Craiova.

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Craiova, pentru anul 2017.

28.  Proiect de hotărâre privind constituirea structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul Polului de creştere Municipiul Craiova.

29.  Proiect de hotărâre privind acordarea de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun precum şi stabilirea cuantumului gratuităţii pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii şi asistenţii personali ai acestora din municipiul Craiova pentru luna aprilie 2017.

30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Împreună Pro-Educaţie, Sănătate, Oameni şi Economie Socială (E.S.O.E.S.) Craiova”, în vederea susţinerii evenimentului „Ziua Internaţională a Romilor”, în data de 8 aprilie 2017.

31.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova.

32.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

33.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect suprafeţe de teren proprietatea municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii cu destinaţia de locuinţe, situate în municipiul Craiova, zona Hanul Roşu, Tarlaua 51, Parcelele 12 şi 13.

34.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

35.  Proiect de hotărăre privind darea în administrare, către Liceul Teoretic ,,Henri Coandă”Craiova, a bunului atelier-şcoală care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Henri Coandă, nr.48.

36.  Proiect de hotărăre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către Distribuţie Energie Oltenia  S.A., a unui bun care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în zona Aeroport, str.Calea Bucureşti, nr.162.

37.  Proiect de hotărăre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu”, situate în municipiul Craiova, str.Dr.Nicolae Ionescu-Siseşti, nr.3.

38.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea dlui. Cameniţă Dan, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Principatele Unite, nr.6.

39.  Proiect de hotărăre privind concesionarea unor bunuri către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

40.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova.

41.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova. 

42.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.138/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova.

43.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.207/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova.

44.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Braşov”.

45.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Artileriei”.

46.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Infanteriei”.

47.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Plopului”.

48.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii-servicii de reproiectare pentru conversie de la categoria V, la categoria III pentru obiectivul de investiţii „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 locuri”.

49.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcţională a zonei Calea Bucureşti, între bd.Decebal-str.Grigore Pleşoianu, generat de investiţia privind construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+4-5 retras, cu destinaţia de locuinţe colective şi spaţii comerciale la parter.

50.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea funcţiunilor în zona aferentă str.Parîngului (latura vestică), între intersecţiile cu str.Drumul Corneşului şi Aleea 1 Parîngului.

51.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconfigurarea urbană zona cuprinsă între str.Tomis, str.Câmpia Islaz şi str.Rîului.

52.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui depozit şi gestionare arhivă, cu regim de înălţime P+1, str.Drumul Industriilor, nr.64A.

53.  Întrebări şi interpelări.

 

 

 

                                                                                                                          Emisă azi 24.03.2017