Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2017
Dispoziţie şedinţă ordinară în data de 28.09.2017
Publicat: 22 septembrie 2017, 12:37, Actualizat: 27 septembrie 2017, 16:33
DISPOZIŢIA NR.1323

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

 

D I S P U N E:

 

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 28.09.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

Peste ordinea de zi:

 

     Punctul 1 peste ordinea de zi

 

 

 Punctul 1 - modificat - I

Punctul 1 - modificat - II 

Punctul 6 - mdificat

 Punctul 39 - mdificat

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2017.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Craiova, pe anul 2017.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2017.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la Poliția Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2017.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, pentru luna octombrie 2017.

8.      Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017.

9.       Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2017.

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii și Tineret ”Colibri” Craiova, pentru anul 2017.

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2017.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului pentru Copii și Tineret ”Colibri” Craiova, pentru anul 2017.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte privind acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului Municipiului Craiova, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general local pentru anul 2017, conform Legii nr. 350/2005.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, str.Fraţii Buzeşti, nr.12.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale destinate închirierii.

16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii unui spațiu, cu destinația de locuință, situat în municipiul Craiova, str.Matei Basarab, nr.6, deținut, în calitate de chiriaș, de către Buștean Spartacus. 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap.1, către Pătruț Ileana Olimpia.

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap.4, către Pandelică Iuliana Florina.

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.1, ap10, către Ciobanu Stela.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.2, către Matei Mirel Cosmin.

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.6, către Ionescu Elena.

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.3, ap.10, către Forțofoiu Mircea Cătălin.

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.9, către Protopopescu Dan Cosmin.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.4, către Drăgan Carmen Nicoleta.

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.5, ap.15, către Coandă Cristi Sorin.

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.4, către Radu Costică Vergică.

27.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2017 referitoare la aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţe construite prin Agenţia  Naţională pentru Locuinţe.

28.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință, pe toată durata existenței construcției, asupra suprafețelor indivize de teren aferente locuințelor ANL, către actualii cumpărători.

29.   Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

30.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. CAPITOL AG S.R.L., asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi.

31.   Proiect de hotărâre privind  darea în administrare, către Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, a  bunului proprietate publică a municipiului  Craiova, cu denumirea „alee de acces”.

32.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.

33.  Proiect de hotărâre privind însusirea raportului de evaluare având ca obiect cuantumul prestaţiei titularului dreptului de superficie S.C. SOFTRONIC S.R.L. asupra terenului  în suprafată de 2325 mp, situat în Municipiul Craiova, str.Calea Severinului, FN

34.  Proiect de hotărâre privind însusirea raportului de evaluare având ca obiect cuantumul    prestaţiei titularului dreptului de superficie S.C. CAPRICORN S.R.L.  asupra terenului  în suprafaţă de 324 mp, situat în Municipiul Craiova, str.Calea  Bucureşti, bl.P2

35.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractului de asociere între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Opera Română Craiova, în vederea administrării în comun a Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”.

36.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al  Municipiului Craiova.

37.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al  Municipiului Craiova.    

38.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod suspendat din Parcul Nicolae Romanescu”.

39.  Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii de majorare a tarifului de depozitare în rampa depozitului Ecologic Mofleni, formulată de către S.C. Eco Sud.

40.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi.

41.  Proiect de hotărâre privind aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare în judeţul Dolj.

42.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului utilizat de S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. pentru prestarea unui serviciu conex serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

43.  Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcţionare şi acces în Centrul Istoric al Municipiului Craiova.

44.  Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Emisă azi 21.09.2017