Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2017
Dispoziţie şedinţă ordinara în data de 27.04.2017
Publicat: 21 aprilie 2017, 15:48, Actualizat: 27 aprilie 2017, 09:26

 

 

DISPOZIŢIA NR.3312

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 27.04.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

     

       Punctul 7 modificat

       Punctul 9 modificat

       Punctul 18 modificat

       Punctul 10 - completare 

       Punctul 14 - completare

 

       Peste ordinea de zi:

       1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să solicite convocarea unei  adunări generale de îndată a acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., în data de 03.05.2017

 

       Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2017.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile,  la data de 31.03.2017.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2017.

4.      Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Companiei de Apă „Oltenia” S.A., pentru anul 2017.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de delegare, prin atribuire directă, a serviciului public de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova. 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pentru anul 2017.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2017.

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si statului de functii ale Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, pe anul 2017.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pe anul 2017.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2017.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2017.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale R.A.T. SRL Craiova, pentru anul 2017.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2017.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 2017

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2017.

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a R.A.T. SRL Craiova.

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pe anul 2017.

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, pentru luna mai 2017.

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii şi a procedurii de parcurs a Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998.

23.  Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii sociale, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război, sărbătorită în data de 29 aprilie, respectiv a derulării activităţilor incluse în Programul de manifestări aniversare al Centenarului de la Primul Război Mondial.

24.  Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor “Regina Maria”, Filiala Judeţului Dolj “Fraţii Buzeşti”.

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova.

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2016.

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova.

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.2, ap.15.

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale destinate închirierii.

30.  Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în municipiul Craiova.

31.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare pentru locuinţe construite prin Agenţia  Naţională pentru Locuinţe.

33.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune pentru suprafeţe de teren proprietatea municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii cu destinaţia de locuinţe, situate în municipiul Craiova, zona Hanul Roşu, Tarlaua 51, Parcelele 12 şi 13.

34.  Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Popescu Veronica, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5.

35.  Proiect de hotărăre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri  ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

36.  Proiect de hotărâre privind radierea înscrierii privitoare la dreptul de proprietate al municipiului Craiova asupra imobilului-teren intravilan, situat în municipiul Craiova, str.Mihail Kogălniceanu, nr.18.

37.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C.    CAPRICORN S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.P2.

38.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. SOFTRONIC S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Calea Severinului, FN.

39.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie, cu titlu oneros, nr.1P/17.11.2015, încheiat între municipiul Craiova şi UNIQA Asigurări S.A.Bucureşti-Sucursala Craiova.

40.  Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.

41.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune şi închiriere având ca obiect spaţii cu destinaţia de cabinete medicale stomatologice şi activităţi conexe actului medical, situate în municipiul Craiova, Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă, b-dul Oltenia, nr.41.

42.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

43.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere corp C1 cu spaţii de învăţământ, grădiniţă cu program normal cu o grupă şi grupuri sanitare-Şcoala nr.27 Popoveni”.

44.  Informare cu privire la executarea contractului de asociere nr.17/2002 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Eco Sud S.A.

45.  Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                                                                                                                          Emisă azi 21.04.2017