Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2017
Dispoziţie şedinţă ordinara în data de 26.01.2017
Publicat: 20 ianuarie 2017, 15:30, Actualizat: 27 ianuarie 2017, 11:15
DISPOZIŢIA NR.543

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 26.01.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

 

 

Completare punctul 21

 

Punctul 1 peste ord. de zi - privind aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2017

Punctul 2 peste ord. de zi - privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L. si dl. Claudiu-Stefan Neagoe

Punctul 3 peste ord. de zi - privind desemnarea dlui. Mărăcine Alin-Mădălin în funcţia de administrator al S.C. Pieţe si Târguri Craiova S.R.L.

Punctul 4 peste ord. de zi - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr,144/2016 referitoare la acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

1.      Raportul privind rezultatele obţinute de Poliţia Locală a Municipiului Craiova în anul 2016.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova şi a normelor de procedură instituite în acest sens.

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.7/2015 referitoare la acordarea unor facilităţi fiscale pentru administratorul şi rezidenţii Parcului Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”.

4.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2016 referitoare la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2017.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă-personal contractual din cadrul Sport Club Municipal Craiova.

6.      Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna februarie 2017.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2017, a numărului de asistenţi ai persoanelor cu handicap grav încadraţi cu contract de muncă pe raza municipiului Craiova.

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social, precum şi pentru părinţii ai căror copii beneficiază de măsuri de protecţie specială, pentru anul 2017.

9.      Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj.

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Penitenciarul Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova.

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Creştină Ethos.

13.  Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Protocolul de colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj.

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea părţii contractante din Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova, Arhiepiscopia Craiovei şi Asociaţia Vasiliada.

15.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

16.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune nr.320/2012 şi nr.322/2012, încheiate între municipiul Craiova şi Vasile Dinu Constantin, respectiv Gruia Luiza Ela.

17.  Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Pătruţoiu Maria Livia S.R.L., având ca obiect exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16A (Micropoliclinica Craioviţa Nouă).

18.  Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Popescu Veronica, având ca obiect exploatarea spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5.

19.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.

20.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.27T/2002, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Pavel Badea.

21.  Proiect de hotărâre privind concesionarea, către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Dimitrie Gerota, nr.7.

22.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.76966/2014, încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Shandong Ningjian Construction Group Investment România S.R.L.

23.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

24.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

25.  Proiect de hotărâre privind instituirea de parcări supuse taxării, pe domeniul public al municipiului Craiova, precum şi aprobarea Regulamentului referitor la aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova.

26.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.

27.  Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare.

28.  Întrebări şi interpelări.

 

 

 

                                                                                                                          Emisă azi 20.01.2017