Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2017
Dispoziţie şedinţă ordinara în data de 25.05.2017
Publicat: 19 mai 2017, 14:11, Actualizat: 24 mai 2017, 13:39
DISPOZIŢIA NR.3603

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

 

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 25.05.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale municipiului Craiova pe anul 2016.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale R.A.T. SRL.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2016.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2016.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2017.

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2017.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2017.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2017.

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2017.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei  Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiul Craiova.

14.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, dlui. Academician Prof.Univ.Dr. Basarab Nicolaescu.

15.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, dnei. Daniela Crăsnaru-scriitor.

16.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, dlui. Valeriu Dogaru actor al Teatrului „Marin Sorescu”.

17.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, caporalului Marius-Cristian Cănuci.

18.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, Părintelui Mihalache Tudorică.

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor cuprinse în cadrul proiectului-program “Ziua Municipiului Craiova 2017”- ediţia a XXI-a, care se va desfăşura în perioada 29 mai-04 iunie 2017.

20.  Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume de bani pentru premierea elevilor olimpici craioveni şi profesorii îndrumători.

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Sportivă Pro EFS Craiova.

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federaţia Română de Handbal, în vederea susţinerii meciului de handbal masculin România-Belarus.

23.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Salubritate Craiova S.R.L., desemnarea administratorului societăţii să iniţieze demararea procedurilor de accesare a liniilor de finanţare pentru achiziţia de utilaje.

24.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”, ordinea de zi.

25.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.05.2017.

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 2017.

27.  Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.148/2016 referitoare la aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată.

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3A, bl.H 8, sc.1, ap.8.

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii.

30.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

31.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.353/01.06.2012 încheiat între Municipiul Craiova şi Haralambie Gheorghiţa Danusia.

32.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.257/01.04.2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. General Investment S.R.L.

33.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.153/01.08.1997, încheiat între Primăria Municipiului Craiova şi Prodan Ion.

34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de Sarcini şi a Documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin licitaţie publică, a bunului-imobil “parcare str.Olteţ, nr.30-32“, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova.

35.  Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, asupra unor spaţii.                                            

36.   Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Sport Club Municipal Craiova, a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

37.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a spaţiului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Centrală din municipiul Craiova.

38.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al  Municipiului Craiova.

39.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al  Municipiului Craiova.

40.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare a unor bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova.

41.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Opera Română Craiova, în vederea administrării în comun a Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”.

42.  Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28/2017 referitoare la modificarea contractului de concesiune nr.76966/27.05.2014, încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Shandong Ningjian Construction Group Investment România S.R.L.

43.   Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Business Centre Sud Craiova.

44.  Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Craiova.

45.  Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                                                                                                                          Emisă azi 19.05.2017