Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2017
Dispoziţie şedinţă ordinara în data de 23.02.2017
Publicat: 17 februarie 2017, 13:34, Actualizat: 22 februarie 2017, 14:25
DISPOZIŢIA NR.1959

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 23.02.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

 

Punctul 1 peste ordinea de zi - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „TERMIS DOLJ”

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1.     Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2016.

2.      Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada martie-mai 2017.

3.      Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 2017.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea noii modalităţi de identificare a beneficiarilor de stimulent educational pentru copiii din grădiniţe proveniţi din familii defavorizate.

5.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.786/2013 referitoare la stabilirea modalităţii de acordare a unor beneficii sociale persoanelor aflate în situaţii de risc social din municipiul Craiova.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia”  Craiova, pentru anul 2017.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului administratorului S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

8.      Proiect de hotărâre privind luare act de demisia dlui. Lungu Florin-Gabriel, din funcţia de administrator al TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.

9.      Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului  TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.

10.  Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului dlui. Manda Marian-Sorin, administrator al S.C. R.A.T. SRL.

11.  Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului S.C. R.A.T. SRL.

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale spitalelor clinice din municipiul Craiova.

13.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.69/2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia locală de ordine publică.

14.  Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 10.03.2017, ordinea de zi.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

16.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.402/2007 referitoare la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

17.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008 referitoare la asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu judeţul Dolj, prin Consiliul Judeţean Dolj, şi cu municipiile, oraşele şi comunele din judeţul Dolj, prin consiliile locale respective.

18.  Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008.

19.  Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către municipiul Craiova.

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului  referitor la aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova.

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii în municipiul Craiova, în anul 2017.

22.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

23.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. ALIA S.A. Craiova, asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Aleea Hortensiei, nr.4 C.

24.  Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului-imobil, situat în str. Constantin Argetoianu, nr.10, în vederea vânzării.

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate şi autorizate din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2017-2018.

26.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.69251/2007 având ca obiect spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Craiova, str. Simion Bărnuţiu, nr.36.

27.  Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.83858/2013 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Stănoescu Rodica, tehnician dentar.

28.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125156/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinetul Medical Individual Dr. Ţăpârdea I. Aurelia-Ancuţa.

29.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125156/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinetul Medical Individual Dr. Sterie Al. Violeta.

30.  Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului contractului de închiriere nr. 42N/2012 încheiat între Municipiul Craiova şi S.C. MIZA FLOR S.R.L.

31.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri proprietatea municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii cu destinaţia de locuinţe, situate în municipiul Craiova, zona Hanul Roşu, Tarlaua 51, Parcelele 12 şi 13.

32.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de atribuire în folosinţă gratuită nr.25250/2012 încheiat între municipiul Craiova şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, având ca obiect terenurile situate în Aleea Teatrului, nr.1.

33.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

34.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.  

35.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare nr.2174/2011 pentru proiectul „Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova”, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia.

36.  Întrebări şi interpelări.

                                                                                                                          Emisă azi 17.02.2017