Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2017
Dispoziție şedinţă ordinară în data de 23.11.2017
Publicat: 17 noiembrie 2017, 11:16, Actualizat: 23 noiembrie 2017, 09:39
DISPOZIŢIA NR.2270

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 23.11.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

Punctul 1 peste ordinea de zi

Punctul 2 peste ordinea de zi

Punctul 3 peste ordinea de zi

 

Punctul 1 - modificat

Punctul 6 - modificat

 

 

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2017.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2017.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2017.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T. SRL, pe anul 2017.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017.

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, cât și pentru însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, pentru luna decembrie 2017.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare,  începând cu anul 2018, a gratuităţii transportului urban, pe mijloacele de transport în comun din municipiul Craiova, pe toate liniile, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de Direcția Impozite și Taxe, care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă şi a Procedurii de comunicare a acestora.

10.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2017-2018.

11.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2017-2018.

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, pentru anul 2018.

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul de stat, în anul 2018.

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2018.

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bld.Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.2, ap.5.

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei sociale situată în municipiul Craiova, str. Motru, bl.2N, sc.1, cam.5.

17.     Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.2, ap.20, către Pârvu Nelu.

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.4, ap.6, către Ionescu Cristina.

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, Bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.6, ap.7, către Dîrvăreanu Ileana Adela.

20.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere ce au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

21.    Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. DAMARIN B&C S.R.L., asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.16.

22.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea terenurilor cu destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe.

23.    Proiect de hotărâre privind  aprobarea  scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova.

24.    Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului  Craiova de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A  ordinea de zi a ședinței din data de 18.12.2017.

25.    Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în vederea desfășurării activității comerciale a Restaurantului „Castelul Fermecat”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu”.

26.    Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. COREAL S.A. a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în vederea desfășurării activității comerciale a Restaurantului „Ciobănașul”, situat în Parcul „Nicolae Romanescu”. 

27.    Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea S.C. PAN MED S.R.L. Craiova, asupra terenului situat în municipiul Craiova, cartier Eroilor, str.I.D.Sîrbu, nr.7A.                                                   

28.    Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-primire a investiţiei aferente proiectului „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu”.

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-primire a investiţiei aferente proiectului „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Mischii”.

31.     Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-primire a investiţiei aferente proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere şi dotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”.

32.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlu „S.I.M.C.A. - Standarde și Instrumente în Implementarea Managementului Calității Administrative la nivelul Primăriei Municipiului Craiova”.

33.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.35/2013 referitoare la stabilirea ratelor de co-finanţare ale municipiului Craiova şi asociaţiilor de proprietari, pentru blocurile  de locuinţe  incluse în Programul Operaţional Regional 2007-2013.

34.    Întrebări şi interpelări.

 

                                                                                                                          Emisă azi 16.11.2017