Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2017
Dispoziție şedinţă ordinară în data de 21.12.2017
Publicat: 15 decembrie 2017, 11:24, Actualizat: 21 decembrie 2017, 13:16
DISPOZIŢIA NR.2927

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 21.12.2017, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

Completare punctul 32

 

Punctul 4 - modificat

Punctul 5 - modificat

Punctul 29 - modificat

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului 2017.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 noiembrie 2017.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2017.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2017.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S. C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2017.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, pe anul 2017

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Poliția Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2017.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2017.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2017.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2018.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2018.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului social „Solidaritate”, destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situaţii de risc social din municipiul Craiova, în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Filarmonicii „Oltenia” Craiova.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale destinate închirierii.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.3, ap.2.

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

19. Proiect de hotărâre privind concesionarea, de către municipiul Craiova, a unui teren situat pe raza orașului Tismana.

20. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.815/06.01.2014 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ciobanu Daniela, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Ciobanu Daniela.

21. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.35715/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Zbârcea Med S.R.L., către S.C.Grant Med Consulting S.R.L.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de concesiune nr.7/1992 şi nr.161/1998, având ca obiect terenurile situate în municipiul Craiova, str.Nicolaescu Plopşor, nr.2A şi str. Olteţ, nr.4.

23. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.127B, bl.N1b, parter, ap.1.

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii de piaţă, în vederea stabilirii preţului de vânzare, pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, situate în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.127B, bl.N1b, parter, ap.2.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate referitor la concesionarea prin licitație publică a spațiului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. C.Nicolaescu Plopșor, nr.2A.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate referitor la concesionarea prin licitație publică, a hotelului și restaurantului care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în incinta „Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal”.

27. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al  municipiului Craiova.

28. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al  municipiului Craiova.  

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în vederea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural-Casa Rusanescu (Casa Căsătoriilor).

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural-Casa Rusanescu (Casa Căsătoriilor).

31. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului de depozitare a deșeurilor în Depozitul Ecologic Mofleni, începând cu data de 01.01.2018.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pentru municipiul Craiova, aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2018.

33. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova    să voteze ordinea de zi, în Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Companiei de Apă Oltenia S.A., din data de 15.01.2018

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.93/2017 referitoare la contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administraţiei al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Instalaţie electrică clădire Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova”.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Conectare generator clădire Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova”.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare fântâni pentru băut apă, de tip cişmele (de perete): Purcarului, Popova, Jianu”.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Instalaţie electrică la Clădirea Secţia Clinică Psihiatrie II”-Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Construcţie sală de sport” la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” Craiova.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui atelier auto parter, în municipiul Craiova, Aleea 1 Șimnic, nr.11C.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconfigurarea urbanistică a zonei cuprinse între str.Dimitrie Gerota și str.Ion Ionescu Argetoaia, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime  P+3,  cu destinaţia de sală fitness și împrejmuire teren, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.18 B.

42.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementarea urbanistică a zonei cuprinse între str.Basarabia, Bătrânilor și b-dul. Decebal, în vederea construirii de locuințe colective, cu regim de înălţime  S+D+P+5-8E,  cu parcări la subsol și demisol, spații comerciale la parter și locuințe la etaje, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, b-dul.Decebal, nr.12.

43.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementarea condițiilor de construibilitate în zona cuprinsă între str.Aristizza Romanescu, Aleea Aristizza Romanescu și str.Micșunele, în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălţime  P+3E,  cu destinația de spații comerciale la parter și locuințe de serviciu la etaje, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Aristizza Romanescu, nr.32.

44.  Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului local privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Craiova.

45.  Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Piața Regele Mihai I al României”, zonei situate la intersecția străzilor Mihail Kogălniceanu și Calea Unirii.

46.  Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ”Parcul 1 Decembrie 1918”, parcului cuprins între străzile Bibescu, Madona Dudu și Libertății. INIȚIATOR, Consilier local, Radu Marin Traian.

47.  Întrebări şi interpelări.

 

 

                                                                                                                          Emisă azi 14.12.2017