Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Sedinta ordinară în data de 31.03.2016
Publicat: 25 martie 2016, 15:10, Actualizat: 31 martie 2016, 09:41

DISPOZIŢIA NR.2412

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

 

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 31.03.2016, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

PUNCTE PESTE ORDINEA DE ZI:

1. Proiect privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016

2. Proiect privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016

 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.    Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Craiova, în anul 2015.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru polul de creştere Craiova.

3.    Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.

4.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.03.2016.

5.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unui nou reprezentant al municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Termo Craiova S.R.L.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2016.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2016.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova, pentru anul 2016.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2016.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2016.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2016.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de functii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2016.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Craiova, pentru anul 2016.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale a Municipiului Craiova.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2016.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova.

17.  Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna aprilie 2016.

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova.

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate în municipiul Craiova.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru bilete şi abonamente aferente transportului public de persoane prin curse regulate efectuate de către R.A.T. SRL.                   

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.121269/2008 şi nr.121277/2008.

22.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

23.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.35676/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Dumitru Elena, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Dumitru Elena.

24.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.35712/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Burada Vivi-Cornelia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Burada Vivi-Cornelia.

25.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.35715/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Zbarcea Silvia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Zbarcea Silvia.

26.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38419/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Delureanu Roxana-Ancuţa, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Delureanu Roxana-Ancuţa.

27.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.39001/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Oprea Sidonia-Edi, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Oprea Sidonia-Edi.

28.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.

29.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune nr.20T/2001  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Incomex S.R.L. şi nr.22T/2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Farmimpex S.R.L.

30.  Proiect de hotărăre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Dr.Nicolae Ionescu-Siseşti, nr.3

31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de Colegiul Tehnic Energetic Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Amaradia, nr.59.

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova, situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.344.

33.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a unor bunuri, concesionate către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării.

34.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

35.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

36.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.329/2015 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către Curtea de Apel Craiova, a unei părţi din imobilul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Nicolae Julea, nr.1.

37.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.28/2012 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii.

38.  Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                                                                                                                           Emisă azi 25.03.2016