Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Sedinţă ordinară în data de 29.09.2016
Publicat: 23 septembrie 2016, 13:39, Actualizat: 26 septembrie 2016, 13:52
DISPOZIŢIA NR.1863

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 29.09.2016, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2016.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2016.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal “Filantropia”, pe anul 2016.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2016.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

7.      Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.09.2016.

8.      Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. R.A.T. SRL .

9.      Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii Oltenia Craiova, pentru anul 2016.

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova.

12.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Asociaţia Crescătorilor de Suine Autohtone Mangaliţa şi Bazna, în vederea organizării „Festivalului Mangaliţa şi Bazna, porci româneşti”, în perioada 14-16 octombrie 2016.

13.  Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna octombrie 2016.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulilor şi dispoziţiilor referitoare la situaţiile de urgenţă pentru domeniul public şi privat al municipiului Craiova.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei Sociale pentru analiza şi repartizarea locuinţelor destinate închirierii.

17.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

18.  Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.38925/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Vişan Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Vişan Mariana.

19.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.39234/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Veleanu Liana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Veleanu Liana.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

21.  Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.129.

22.  Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unui bun aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

23.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.60/2016 referitoare la închirierea terenului artificial de fotbal din incinta Centrului Turistic de Agrement şi Sport, aflat în proprietatea judeţului Dolj şi în administrarea Clubului Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile-teren situate în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.38.

25.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

26.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET).

28.  Informare privind obiectivul de investiţii “Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 locuri”.

29.  Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Emisă azi 23.09.2016