Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Sedinta ordinară în data de 28.04.2016
Publicat: 22 aprilie 2016, 16:53, Actualizat: 28 aprilie 2016, 16:16
DISPOZIŢIA NR.2895

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

 

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 28.04.2016, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

COMPLETĂRI ORDINEA DE ZI

 

1. PCT.38

Punctul 1 peste ordinea de zi 

Punctul 2 peste ordinea de zi

Punctul 3 peste ordinea de zi

 

MODIFICĂRI

 

Punctul 14

Punctul 15

Punctul 16

Punctul 17

Punctul 20

Punctul 32

Punctul 34

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

           

1.        Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2016.

2.        Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile,  la data de 31.03.2016.

3.        Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2016.

4.        Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016.

5.        Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016.

6.        Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2016.

7.        Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

8.        Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi  pe mijloace de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane.

9.      Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”

10.  Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 05.05.2016.

11.  Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de acordare a beneficiilor sociale pentru veteranii şi invalizii de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a Zilei Victoriei.

12.  Proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local al municipiului Craiova, a unui premiu, fiecărei persoane care împlineşte vârsta de 100 de ani.

13.  Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna mai 2016. 

14.  Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea organizării celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” (10-14 mai 2016), de către Academia Internaţională „Mihai Eminescu”.

 

15.  Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea organizării de către Asociaţia pentru Cultură şi Tango a evenimentului Luna Tango (luna mai 2016).

16.  Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea organizării de către ANSR Filiala Teritorială a Surzilor Craiova a Concursului Naţional de dans modern al persoanelor deficiente de auz „Graţie pe aripile dansului” (luna mai 2016).

17.  Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri de la bugetul local, în vederea organizării a Campionatului Naţional Universitar de Fotbal Feminin în cadrul proiectului „Craiova-Capitală Europeană a Sportului în 2017” (luna mai 2016).

18.  Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Craiova, în perioada 21-22 mai 2016, a evenimentului „Zilele Mihai Viteazul”, ediţia a IV-a.

19.  Proiect de hotărâre privind programul manifestărilor dedicate Zilei Municipiului Craiova 2016, ediţia XX (23 mai – 29 mai 2016).

20.  Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Craiova cu Asociaţia Palmyra fest Târgovişte, în parteneriat cu Heineken Romania, în vederea organizării manifestărilor dedicate Zilei Municipiului Craiova 2016.

21.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului „Cetăţean de Onoare” al municipiului Craiova, domnului Doga Eugen.

22.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului „Cetăţean de Onoare” al municipiului Craiova, domnului Bălaşa Nicolae.

23.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului „Cetăţean de Onoare” al municipiului Craiova, domnului Pascu Dănuţ.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2016.

25.  Proiect de hotărâre privind constituirea municipiului Craiova, ca parte civilă în dosarul nr.54/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova.

26.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

27.  Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în municipiul Craiova, str.Gen Dragalina, nr.49, din locuinţă, în spaţiu cu altă destinaţie.

28.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

29.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.48423/2007  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sollosy Mihaela, medic titular, reprezentant legal al unităţii medico-sanitare cu personalitate juridică S.C.Omni Med Laborator S.R.L..

30.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 34791/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet Medical dr.Lacusta Damaianthy S.R.L..

31.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

32.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de delegare a serviciului de transport public de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate, în municipiul Craiova.

34.  Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL.

35.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Memorandumului de înţelegere între municipiul Craiova, şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la furnizarea de materiale pentru reabilitarea termică a şase unităţi de învăţământ, în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile cu venituri reduse din România”.

36.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.416/2014 referitoare la aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare  str. Coşuna”.

37.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 63/2016 referitoare la  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.

38.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenurilor aferente construcţiilor dobândite în condiţiile Legii nr. 112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului.

                                                                                                                   INIŢIATOR,

                                                                                                              Consilier municipal,

                                                                                                            Bianca Maria Carmen PREDESCU

 

 

39.  Întrebări şi interpelări.