Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Sedinţă ordinară în data de 27.10.2016
Publicat: 21 octombrie 2016, 13:51, Actualizat: 27 octombrie 2016, 09:42
DISPOZIŢIA NR.2338

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 27.10.2016, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dlui. Câplea Doru.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova aferentă  primelor 9 luni ale anului 2016.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile la 30.09.2016.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe primele 9 luni ale anului 2016.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2016.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2016.

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2016.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2016.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului municipiului Craiova, pe anul 2016.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2016 – 2017.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cuvenite bugetului local, de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Craiova.

15.  Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 31.10.2016.

16.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova cu LETS SKATES S.R.L., în vederea amenajării unui patinoar artificial în Piaţa “Mihai Viteazul”.

17.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2016.

18.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

19.  Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei, energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece, 01.11.2016-31.03.2017.

20.  Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2016.

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998.

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum şi a cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică acreditate, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998.

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor, la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul II al anului 2015.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuinţe sociale destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate.

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Craiova, valabilă pentru anul 2017 şi respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiţie ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în anul 2017.

26.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al Water Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul Craiova.

28.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38392/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Dumitrescu Dalila.

29.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.2P/2016 încheiat între municipiul Craiova şi S.C. Pan Group S.A.

30.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova, în domeniul privat al municipiului Craiova şi administrarea Spitalului Clinic ,,Victor Babeş” Craiova, a unor bunuri, pentru  scoaterea din funcţiune, în vederea demolării.

31.   Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României pentru prelungirea termenului prevăzut în art.3 din Hotărârea Guvernului nr.1052/2013.                                                   

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 2016-2017.

33.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.206/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementare urbanistică şi funcţională privind zonă locuinţe şi servicii generat de construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+3E, cu destinaţia de servicii, spaţiu comercial şi restaurant, în municipiul Craiova, zona str.Amaradia, nr.90.

35.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la supraetajarea unui imobil existent, cu regim de înălţime D+P+4E, la D+P+6E-7, 8 retrase, din municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.18B.

36.  Întrebări şi interpelări.

                                                                                                                          Emisă azi 21.10.2016