Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Sedinţă ordinară în data de 26.05.2016
Publicat: 20 mai 2016, 22:05, Actualizat: 24 mai 2016, 16:11
DISPOZIŢIA NR.3298

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

 

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 26.05.2016, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.        Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova şi a raportului de performanţă, pe anul 2015.

2.        Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2015.

3.        Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2015.

4.        Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2015.

5.        Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015.

6.        Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.

7.        Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016.

8.        Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2016.

9.        Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

10.    Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.05.2016.

11.    Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 17.06.2016.

12.    Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2016, a unei sume pentru premierea elevilor olimpici craioveni cu rezultate excepţionale la diferite materii la fazele naţionale şi internaţionale ale concursurilor şcolare din anii 2014-2015, 2015-2016 şi a profesorilor îndrumători, a echipei de volei masculin S.C.M.”U” Craiova şi a antrenorilor săi, precum şi a altor sportivi campioni.

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.156/2016 referitoare la asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Asociaţia „Palmyra-Fest” Târgovişte, în vederea susţinerii manifestărilor prilejuite de „Ziua Municipiului Craiova 2016”- ediţia a XX-a.

14.    Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 2016.

15.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2016.

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale între titularii contractelor de închiriere nr.172402/2012 şi nr.953/2015.

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Craiova.

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei autorităţii publice locale, la stabilirea chiriei pentru titularii de locuinţe ANL care au împlinit vârsta de 35 de ani.

19.    Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

20.    Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.34791/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet Medical dr.Lacusta Damaianthy S.R.L.

21.    Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.48423/2007  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Sollosy Mihaela, medic titular, reprezentant legal al unităţii medico-sanitare cu personalitate juridică S.C. Omni Med Laborator S.R.L.

22.    Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.34111/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Voicescu Cornelia, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr.Voicescu Cornelia.

23.    Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.2/1997 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Mc Donald′s România S.R.L..

24.    Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea nivelului minim al redevenţei pentru spaţiile cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate privată a municipiului Craiova, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 4 ani, a terenurilor/spaţiilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele municipiului Craiova şi Târgul Municipal Craiova.

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea tariful de închiriere a spaţiilor cu destinaţia de birouri din incinta Centrului de Sprijin al IMM-urilor Craiova.

27.    Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

28.    Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea serviciului de ecarisaj, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţia cu avionul, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L..

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova.

33.    Proiect de hotărâre privind modificarea planului de investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2016.

34.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.120/2016 referitoare la tarifele pentru bilete şi abonamente aferente transportului public de persoane, prin curse regulate, efectuat de către R.A.T. SRL, în municipiul Craiova.

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal-zona Eroii Sanitari, din municipiul Craiova.

36.    Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

 

Emisă azi 20.05.2016