Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Sedinţă ordinară în data de 25.08.2016
Publicat: 19 august 2016, 16:42, Actualizat: 25 august 2016, 08:35
DISPOZIŢIA NR.1179

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 25.08.2016, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

 

      PUNCTE PESTE ORDINEA DE ZI:

            1. Proiect de hotarare privind majorarea suprafeţei de teren atribuită în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 30 ani, către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, situată în municipiul Craiova, zona „English Park”

      MODIFICĂRI ORDINEA DE ZI :       

            1. Completare pct.12

            2. Completare pct.1 peste ordinea de zi

                 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Badea Pavel.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2016.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016.

7.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să efectueze demersurile necesare către Consiliul Judeţean Dolj, privind trecerea imobilelor aparţinând Secţiei exterioare Melineşti a Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, din domeniul public al judeţului Dolj, în domeniul public al municipiului Craiova.

8.      Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.08.2016.

9.      Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2016.

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2016.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

12.  Proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate şi autorizate din municipiul Craiova, pentru anul şcolar 2016-2017.

13.  Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna septembrie 2016.

14.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos”.

15.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spaţiilor din incinta Centrului Multifuncţional Craiova, practicate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ.

17.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.

18.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34791/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet medical Dr. Oprescu Maria-Victoria.

19.  Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.125259/21.03.2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Mănoiu C. Ileana-Lucia, medic titular al C.M.I.DR. Mănoiu C. Ileana-Lucia.

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.34106/19.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Zidaru Livia-Camelia, medic titular al C.M.I. Dr. Zidaru Livia - Camelia.

21.  Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare în vederea stabilirii chiriei pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, bl.N1b, ap.1.

22.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în domeniul public al statului, a imobilului-teren situat în municipiul Craiova, b-dul Decebal, nr.101 B.

23.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea alipirii imobilelor-teren situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.31, în vederea intabulării în Cartea Funciară.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile-teren situate în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.38.

25.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

26.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de dezinsecţie cu avionul şi dezinsecţie la interior, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare funcţională a zonei, în vederea construirii unui centru multifuncţional cu spaţii comerciale, servicii şi birouri, cu regim de înălţime 2S+P+2 şi imobil locuinţe colective, cu funcţiuni complementare şi spaţii comerciale, cu regim de înălţime S+P+4-8 retras, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.78.

30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconfigurare urbanistică zona str.Toporaşi-str.Tufănele generat de realizarea investiţiei pentru construire imobil, cu regim de înălţime S+P+1E-M, cu destinaţia de locuinţă.

31.  Întrebări şi interpelări.

 

 

                                                                                                                          Emisă azi 19.08.2016