Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Sedinta ordinară în data de 25.02.2016
Publicat: 19 februarie 2016, 15:54, Actualizat: 24 februarie 2016, 22:11
  DISPOZIŢIA NR.1834

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 25.02.2016, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

            PUNCTE PESTE ORDINEA DE ZI:

         1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.274/2015 cu privire la tarifele pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova.

         2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova.

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a Parcării Subterane din zona Teatrului Naţional.

           

            MODIFICĂRI ORDINEA DE ZI :       

            1. pct.1 peste ord. de zi-modificat

            2. completare pct.34

 

       

           Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  

 1.      Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2015.

2.        Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.

3.        Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

4.        Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016.

5.        Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T. SRL, pe anul 2016.

6.        Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2016.

7.        Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2016.

8.        Proiect de hotărâre privind avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., pe anul 2016.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pe anul 2016.

10.  Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 26.02.2016.

11.  Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 26.02.2016.

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea, prin completare, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.395/2015 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de acordare a facilităţilor fiscale prevăzute de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.395/2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.

14.  Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 2016.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, precum şi a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate.

16.  Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe situate în municipiul Craiova.

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2016.

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în anul 2016.

19.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere în participaţiune şi constituire superficie, încheiat între Clubul Sportiv Olimpic Sport Craiova, Clubul Sportiv Olimpia Craiova, Clubul Sportiv Olimpic Poiana Braşov şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj.

21.   Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii concesiunii având ca obiect terenul situat în municipiul Craiova, cart. Lăpuş Argeş.

22.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, şi aflate în administrarea Liceului „Traian Vuia” Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Rovinari, nr.1A.

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie, în vederea închirierii, a unor terenuri situate în pieţele municipiului Craiova.

24.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38101/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Florea Ligia, medic titular al CMI dr.Florea Ligia.

25.  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Negoiu, nr.1A.

26.  Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Direcţia de Sănătate Publică Dolj a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

27.  Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, a unor terenuri situate în municipiul Craiova, pe care sunt amplasate staţii automate de monitorizare a calităţii aerului şi un panou informare date monitorizare a calităţii aerului.

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind închirierea spaţiilor cu altă destinaţie aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, administrate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

30.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.120/2012 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită, către S.C. Compania de Apă “Oltenia” S.A. a unor terenuri care aparţin municipiului Craiova.

31.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

32.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare şi consolidare Corp Central Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română Craiova-Faza D.A.L.I.”

34.  Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor unitare privind defăşurarea serviciului de iluminat public în municipiul Craiova.

35.  Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Craiova.

36.  Întrebări şi interpelări.

                                                                                                                           Emisă azi 19.02.2016