Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Sedinţă ordinară în data de 24.11.2016
Publicat: 18 noiembrie 2016, 13:49, Actualizat: 24 noiembrie 2016, 09:40
DISPOZIŢIA NR.2787

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 24.11.2016, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

 

   MODIFICARI ORDINEA DE ZI:

1. PCT.24 

 

 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2016.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2016.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

7.      Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris” Dolj.

8.      Proiect de hotărâre privind mandatarea dnei. Creţu Cristina Mădălina, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C.Compania de Apă Oltenia S.A., să voteze ordinea de zi.

9.      Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului municipiului Craiova-dna. Bedelici Nicoleta Livia, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiilor Termo Urban Craiova S.R.L..

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea planului de investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2016.

11.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Fundaţia Constantin, în vederea susţinerii evenimentului Festivalul Internaţional „Adrian Păunescu”, ediţia a IV-a, în perioada 01-03 decembrie 2016.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova.

13.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor  în consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova şi pentru Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pentru anul 2017.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2016.

16.  Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna decembrie 2016.

17.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Protocolului de colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Dolj.

18.  Proiect de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.155/2016 referitoare la aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum şi a cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică acreditate, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998.

19.  Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.36144/2006  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Demetrian Camelia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Demetrian Camelia.

20.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125154/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Cerban T. Mihaela Doina, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Cerban T. Mihaela Doina.

21.  Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către ENGIE ROMÂNIA S.A., a unui teren care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.1 Mai, zona blocurilor M18-M20.

22.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, administrate de Colegiul Tehnic „Costin D.Neniţescu” Craiova, situate în municipiul Craiova, str.Paşcani, nr.9.

23.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

24.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2017.

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2017.

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari.

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe situate în municipiul Craiova.

29.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

30.  Întrebări şi interpelări.

 

 

                                                                                                                          Emisă azi 18.11.2016