Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2016
Sedinţă ordinară în data de 15.12.2016
Publicat: 9 decembrie 2016, 16:26, Actualizat: 14 decembrie 2016, 16:25
  DISPOZIŢIA NR.4778

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 15.12.2016, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova

 

 

Punctul unu peste ordinea de zi- prelungire protocol Oslo

 

Modificare punctul 15

Punctul 9 modificat

Punctul 5 modificat

 

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind încetarea, prin demisie, a mandatului de consilier municipal al dlui. Matei Sorin Cristian.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 11 luni ale anului 2016.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016 (noiembrie 2016).

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele 11 luni ale anului 2016.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2016.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2016.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2016.

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2016.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2016.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2016.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2016.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T.  S.R.L., pe anul 2016.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova.

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, începând cu data de 01.01.2017.

15.  Proiect de hotărâre privind mandatarea dnei. Creţu Cristina Mădălina, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., să voteze ordinea de zi.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pieţele municipiului Craiova şi din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2017.

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune, cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2017.

18.  Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna ianuarie 2017.

19.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

20.  Proiect de hotărâre privind repartizarea a patru locuinţe sociale, destinate închirierii.

21.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Craiova şi  S.C. DCV GAZ S.R.L., având ca obiect exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cu gaz auto SKID GPL.

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a bunului-imobil “parcare str.Olteţ, nr.30-32”m, care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova.

23.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova.

24.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova.    

25.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. CAPITOL AG S.R.L. asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi.                                    

26.  Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Craiova.

27.  Întrebări şi interpelări.

 

 

 

                                                                                                                          Emisă azi 09.12.2016