Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispoziţie şedinţă ordinară în data de 26.11.2015
Publicat: 20 noiembrie 2015, 15:25, Actualizat: 25 noiembrie 2015, 13:41
DISPOZIŢIA NR.9714

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 26.11.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

Puncte peste ordinea de zi:

 

1. Proiect de hotarare privind predarea, către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin  Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a unui teren proprietatea municipiului Craiova, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire Complex Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării organigramei si statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2015

3. Proiect de hotarare privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C.Corealis S.A., a terenului situat în Parcul „Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova, în vederea desfăsurării activităţii comerciale a Complexului Debarcader

4. Proiect de hotarare privind darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

 

Completare punctul 27

 

 

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2015.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2015.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2015.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2015.

6.      Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 27.11.2015.

7.      Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2015.

8.      Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2015.

9.      Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2015.

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2015.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii periculoase şi vătămătoare, funcţionarilor publici şi personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă-personal contractual din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova.

13.  Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2015.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, datorat de Fundaţia Creştină „Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, str.Bucura, nr.69, având destinaţia de „Centru locuinţe sociale pentru persoane vârstnice”, pentru perioada 01.11.2015-31.12.2015.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, datorat de Fundaţia Creştină „Ethos”, pentru clădirea situată în municipiul Craiova, str.Bucura, nr.69, având destinaţia de „Cabinete medicale”, pentru perioada 01.11.2015-31.12.2015.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii din fondul de stat, în anul 2015/2016.

17.  Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.11.

18.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Centrului de dezvoltare tehnologică şi excelenţă în afaceri Craiova.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Centrului de Sprijin al IMM-urilor şi Institutelor de Cercetare şi Inovare.

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între municipiul Craiova şi Congregatio Jesu (Fostul Institut „Sf. Maria”).

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii rapoartelor de evaluare având ca obiect valoarea prestaţiei superficiarului asupra terenurilor situate în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.34, bl.A8, bdul.Nicolae Titulescu, nr.35, bl.I5, respectiv bdul.Decebal, nr.95, bl.O1.

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. Pan Group S.A. Craiova asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Nanterre, nr.90, în incinta Complexului Nanterre.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. Calorex Internaţional Trade S.R.L., asupra terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Brestei, nr.29.

25.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.

26.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.106/2015 referitoare la vânzarea, către Partidul Social Democrat-Organizaţia Judeţeană Dolj, a spaţiului care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Mihail Kogălniceanu, nr.12. 

27.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

28.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare, care se datorează de către utilizatori, persoane fizice şi juridice, în  cazul prestaţiilor de care aceştia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare din municipiul Craiova.

30.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 referitoare la aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova.

31.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.127/2015 referitoare la aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „George Bibescu” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Practica Teoria”.

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Botoşani”.

33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Emil Marghitu”.

34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Vişinului”.

35.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Trandafirului”.

36.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Zalău”.

37.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Cocorului”.

38.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modrnizare str.Geniştilor”.

39.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Arad”.

40.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Tulcea”.

41.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str.Merişorului”.

42.  Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                                                                        Emisă azi  20.11.2015