Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispoziţie şedinţă ordinară 30.04.2015
Publicat: 24 aprilie 2015, 09:38

 

DISPOZIŢIA NR.3934

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

 

D I S P U N E:

 

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 30.04.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestrul I al anului 2015.

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, la data de 31.03.2015.

3.     Proiect de hotărâre aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, la data de 31.03.2015.

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2015.

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015.

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2015.

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2015.

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2015.

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2015.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2015.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Operei Române Craiova, pentru anul 2015.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2015.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2015. 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2015.

15.  Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna mai 2015.

16.  Proiect de hotărâre privind acordarea unor pachete cu hrană pentru veteranii de război din municipiul Craiova, cu ocazia evenimentelor Zilei Veteranilor de Război, respectiv Zilei Victoriei, sărbătorite în data de 29 aprilie, respectiv în data de 9 mai.

17.  Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 30.04.2015.

18.  Proiect de hotărâre privind luare act de demisia dnei. Câmpeanu Adriana din funcţia de membru supleant în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

19.  Proiect de hotărâre privind desemnarea drei. Şuiu Elena Andreea în consiliul de administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

20.  Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri datorat de Fundaţia Creştină „Ethos” – Craiova, pentru clădirea „Centru locuinţe sociale pentru persoane vârstnice”.

21.  Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitului pe clădiri datorat de Fundaţia Creştină „Ethos” – Craiova, pentru clădirea „Cabinete medicale”.

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de dezinsecţie prin pulverizare aeriană.

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru Sala Atletică Grea din municipiul Craiova.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe din cele destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, situată în municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30 A, bl.B05, sc.1, ap.19.

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietatea privată a statului român şi aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, str. Potelu, nr.180, bl. R 16, sc.1, ap.12.

26.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

27.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova a unor imobile având destinaţia de locuinţe.

28.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, în favoarea UNIQA Asigurări S.A.Bucureşti – Sucursala Craiova asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Înfrăţirii, nr.2, bl.10D-10E, parter.

29.  Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

30.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

31.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.

32.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

33.   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.240/2006 referitoare la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de montare şi întreţinere a mobilierului stradal din municipiul Craiova.  

34.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.77/1997 referitoare la asocierea Consiliului Local al Municipiului Craiova cu S.C. GETICA OOH S.R.L.

35.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2006 referitoare la gestiunea directă pentru activităţile de administrare a domeniului public şi privat date în competenţa Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ.

36.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.719/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc S46, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 11”.

37.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.725/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc S53, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 6”.

38.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.726/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei tehnico-economică a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova, bloc S55, situat pe Str. Ion Augustin, nr. 1”.

39.  Întrebări şi interpelări.

 

 

 

                                                                                   

   

                                  

 

                                                                                                                          Emisă azi  24.04.2015