Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispoziţie şedinţă ordinară 26.03.2015
Publicat: 20 martie 2015, 11:01
DISPOZIŢIA NR.3222

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 26.03.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

            Puncte peste ordinea de zi:

        1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.36/2013 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii “Locuinţe colective cu regim de înălţime maxim P+10”,   în municipiul Craiova, str. Dimitrie Gerota, nr.2.

        2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, a contribuţiei proprii a Liceului Tehnologic „George Bibescu” Craiova, în calitate de partener în cadrul proiectului „Practica Teoria”.

        3. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. TERMO Craiova S.R.L. şi dl.Lungu Florin-Gabriel.

        4. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului special la S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

             

1. Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Craiova, în anul 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2015.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie “Victor Babeş” Craiova, pe anul 2015.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2015.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2015.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2015.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Termo Craiova S.R.L., pentru anul 2015.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2015.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2015.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2015.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, pentru anul 2015.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Filarmonicii „Oltenia” Craiova, pentru anul 2015.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2015.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2015.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2015.

17.  Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova–dl.Pîrvulescu Ionuţ, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 06.04.2015.

18.  Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova, către S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A. Bucureşti.

19.  Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna aprilie 2015.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local,  pentru repartizarea persoanelor care beneficiază de ajutor social, pe anul 2015.

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, pentru anul 2015, a cuantumului alocaţiei zilnice de hrană şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşa în municipiul Craiova.

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, pentru obiectivul de investiţii “Amenajare canal Corniţoiu, tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului  Craiova” -  tronsoanele str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului  Craiova.

23.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.103/2012 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate referitor la obiectivul de investiţii “Amenajare canal Corniţoiu tronsoanele cuprinse între: 1) str.George Enescu şi str.Dacia şi 2) str.Deceneu şi str.Bariera Vâlcii şi preluarea izvoarelor costiere str.Pârâului Craiova”.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării pe surse de finanţare a cheltuielilor, respectiv a cofinanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă şi canalizare Aleea IV Brestei din municipiul Craiova”.

25.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.113/2014 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă şi canalizare Aleea IV Brestei din municipiul Craiova”.

26.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2014 referitoare la aprobarea valorii estimate a Contractului de Performanţă Energetică în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale şi a contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui contract.

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.719/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova  bloc S46, situat în Str. Ion Augustin, nr. 11”.

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.729/2013 referitoare la aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova  bloc S61, situat în Str. Doctor C-tin Angelescu, nr. 4”.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.249/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 10.2”.

30. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, cu destinaţia de sediu, situat în str.Mihail Kogălniceanu, nr.12, către Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Dolj.

31. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, cu destinaţia de sediu, situat în str.Mihail Kogălniceanu, nr.13, către Uniunea Naţională pentru Progresul României- Organizaţia Judeţeană Dolj.

32. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, cu destinaţia de sediu, situat în cart.Rovine, str.Nicolae Iorga, bl.21-43, către Partidul Naţional Liberal – Filiala Dolj.

33. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem de canalizare a apelor uzate-menajere în comuna Malu-Mare, sat Preajba, jud.Dolj” a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

34. Proiect de hotărâre privind preluarea bunului „Clădire bl.H8, sc.1” aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr.3A, din administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

35. Proiect de hotărâre privind preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a terenului situat în str.Iancu Jianu, nr.9.

36.  Proiect de hotarare privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului „Hipodrom”, situat în bd.Nicolae Romanescu, nr.1 A.

37.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri şi spaţii ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

38.  Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Centrală din municipiul Craiova.

39.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

40.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.

41.  Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.287/2014 şi nr.566/2014 referitoare la concesionarea, către Kaufland România Societate în Comandită, a terenului proprietate publică a municipiului Craiova, situat în cartier Craioviţa Nouă, bvd. Tineretului, nr.18 C.

42.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor  locuinţe destinate familiilor evacuate/în curs de evacuare situate în municipiul Craiova, str.Calea Bucureşti, nr.30E, bl.B01, sc.1, ap.7 şi str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.1.

43.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.162, bl.R3, sc.1, ap.2 şi str.Potelu, nr.160, bl.R5, sc.1, ap.4.

44.  Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.239083/2004 şi nr.148998/2013.

45.  Proiect de hotarâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.682/2014 şi nr.909/2014.

46.  Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

47.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2012 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Sociale.

48.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.643/2014 referitoare la închirierea, prin negociere directă, a unui spaţiu aparţinând Immochan Imobiliare S.R.L., în vederea amplasării unui infochioşc pentru informarea cetăţenilor cu privire la impozitele şi taxele locale.

49.  Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri de străzi în zona Bariera Vâlcii-Şimnicu de Jos şi zona Cernele.

50.  Întrebări şi interpelări.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Emisă azi  20.03.2015