Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 29.01.2015
Publicat: 28 ianuarie 2015, 14:36

 

DISPOZIŢIA NR.1423

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 29.01.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.    Raportul de activitate al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2014.

2.    Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, respectiv a supleantului acestuia în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

3.    Proiect de hotarâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova de a vota ordinea de zi, în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 27.02.2015.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al drei. Peţa Eliza-Mădălina, administrator al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

5.    Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru administratorul şi rezidenţii Parcului Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”.

5.    Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru administratorul şi rezidenţii Parcului Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”. (MODIFICAT)

6.    Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna februarie 2015.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2015, a numărului de asistenţi pesonali ai persoanelor cu handicap grav, încadraţi cu contract de muncă pe raza municipiului Craiova.

8.    Proiect de hotarare privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „THE EUROPEAN HOUSE”.

9.    Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala Craiova.

10.  Proiect de hotarâre privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Dincolo de Autism” Craiova.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare  cu Asociaţia „Tedy Bear” Craiova privind îmbunătăţirea serviciilor acordate copiilor cu autism şi sindrom Down din municipiul Craiova asistaţi în cadrul Centrului pentru recuperarea copilului cu autism şi sindrom Down „Tedy Bear”.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Clubul Sportiv al Surzilor „Tăcerea Craiova”.

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a două locuinţe situate în municipiul Craiova,  cart. Eroilor, str.22 Decembrie 1989, nr.6, bl.6 vechi, camera 58, respectiv str.Constantin Lecca, nr.30.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între titularii contractelor de închiriere nr.121285/2008 şi nr.121306/2008.

15.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al municipiului Craiova.

16.  Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Doljului, nr.35.

17.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Centrală din municipiul Craiova.

18.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, către S.C. CEZ Distribuţie S.A., a punctului de transformare amplasat în incinta Centrului Multifuncţional Craiova, str.Popoveni, nr.3 B.

19.   Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.97A.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  contractului cadru pentru închirierea de către S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., a bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Craiova, situate în pieţe şi târguri.

21.  Proiect de hotărâre privind cesiunea obiectului contractului de concesiune nr.35899/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Bogdan Sonia, către dr.Paveliu Daniela-Claudia, medic titular al Cabientului Medical Individual Dr.Paveliu Daniela-Claudia.

22.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri şi spaţii ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

23.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125155/2005  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr.Dănciulescu Alina Mihaela, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Dănciulescu Alina Mihaela.

24.  Proiect de hotarâre privind modificarea contractului de concesiune nr.75/1995, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia de Telecomunicaţii-Dolj.

25.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând  domeniului privat al municipiului Craiova.

26.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.    

27.  Proiect de hotarâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.63/2013 referitoare la aprobarea proiectului (cererii de finanţare) şi a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea de parcuri şi grădini în municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu”.

28.  Proiect de hotarâre privind atribuirea contractului de delegare pentru activitatea de întreţinere-menţinere a sistemului de iluminat public din municipiul Craiova.

29.  Proiect de hotarâre privind aprobarea tarifului la energia termică distribuită prin punctele termice pentru populaţie şi agenţii economici în municipiul Craiova.

30.    Întrebări şi interpelări.

 

Emisă azi: 23.01.2015

Documente ataşate: