Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispoziție ședinţă ordinară din data de 30.07.2015
Publicat: 24 iulie 2015, 14:12
DISPOZIŢIA NR.6765
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 30.07.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

              Modificări ordinea de zi:

     

 1.  Pct.28 - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de la comuna Cârcea, a Bazei Sportive situată în str.Aeroportului, nr.23 şi 25.

 

         Puncte peste ordinea de zi:

 

        1. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova.

     

 

 

1.      Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2015.

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Manda Marian Sorin.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe semestrul I al anului 2015.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe, la data de 30 iunie 2015.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30 iunie 2015.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2015.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al activităţilor aducătoare de venituri proprii al Grădiniţei cu Program Prelungit “Piticot”, pe anul 2015.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2015.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la  Poliţia Locală a Municipiului Craiova, pe anul 2015.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova, pe anul 2015.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2015.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2015.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2015.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2015.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la S. C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2015.
 16.  Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova – dl. Ionuţ Cosmin Pîrvulescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Asociaţiei „Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”, din data de 10.08.2015.
 17. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea organizării evenimentului „Divanul degustătorilor de film şi artă culinară”.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova cu Agenţia Naţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj, în vederea asigurării cadrului formal de colaborare pentru desfăşurarea de activităţi comune legate de domeniul reducerii cererii de droguri.
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna august 2015.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2015.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2015.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova.
 6. Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei situată în municipiul Craiova, str.22 Decembrie 1989, bl.12, sc.3, ap.16.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.174, bl.R10, sc.1, ap.14 şi str.Potelu, nr.162, bl.R3, sc.1, ap.11.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de la comuna Cârcea, a Bazei Sportive situată în str.Aeroportului, nr.23 şi 25.
 11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a două spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.39T/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.CAPRICOOM S.R.L.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a unor bunuri concesionate către S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova.     
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi restaurare Biserica din lemn din Pocruia”.
 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi restaurare Biserica din lemn din Comăneşti”.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii  „Relocare şi restaurare Biserica din lemn din Pojogeni din Văi”.
 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piaţa Dezrobirii–construire hală cu caracter provizoriu”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Piaţa Gării – desfiinţare corp C2 şi construire hală piaţă şi anexă parter”.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.846/2013 privind aprobarea Regulamentului local referitor la condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal, pe raza municipiului Craiova.
 9. Întrebări şi interpelări.