Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispoziție ședinţă ordinară din data de 28.05.2015
Publicat: 22 mai 2015, 13:19
DISPOZIŢIA NR. 4334

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 28.05.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1. Privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentru premierea elevilor olimpici şi a profesorilor îndrumători, cu rezultate excepţionale la diferite materii la fazele naţionale şi internaţionale ale concursurilor şcolare, din anul 2014-2015 

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale municipiului Craiova, pe anul 2014.

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2014.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2014.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2014.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Termo Craiova S.R.L., pe anul 2014.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

7.      Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei „Salubris” Dolj, din data de 05.05.2015.

8.      Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 29.05.2015.

9.      Proiect de hotărâre privind conferirea conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, actriţei Nataşa Marcela Guţul (Nataşa Raab).

10.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, scriitoarei Ileana Vulpescu.

11.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, profesorului Alexandru Mironov.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului-Program “Ziua Municipiului Craiova 2015” -  ediţia a XIX-a.

13.  Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu S.C. Band Contact Entertainment Agency S.R.L., în vederea susţinerii manifestărilor prilejuite de „Ziua Municipiului Craiova 2015”-ediţia a XIX-a.

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2015.

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2015.

16.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

17.  Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

18.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.361/2013 referitor la desemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Craiova.

19.  Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iunie 2015.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană şi a costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2015.

21.  Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova.

22.  Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuinţe destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate, situate în municipiul Craiova, str. Potelu, nr.182, bl.R18, str.Potelu, nr.148, bl.R17, str.I.D.Sârbu, bl.13 şi str.Unirii, nr.80.

23.  Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietatea privată a statului român şi aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, construită prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.4, ap.12.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spaţii disponibile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova.

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova. 

26.  Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către  S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în zona str.Parângului, la intersecţia cu str.Bariera Vâlcii.

27.  Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a trei spaţii cu altă destinaţie aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

28.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Craiova.

29.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Craiova.    

30.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.249/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a municipiului Craiova – EFFECT 10.2”.

31.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.206/2014 referitoare la aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Lucrări de reparaţii capitale corp laboratoare la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat.

32.  Întrebări şi interpelări.

 

         

                                                                                                                          Emisă azi  22.05.2015