Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispoziție ședinţă ordinară din data de 26.02.2015
Publicat: 20 februarie 2015, 14:20, Actualizat: 28 mai 2020, 09:07
DISPOZIŢIA NR.2415

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 26.02.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

         Puncte peste ordinea de zi:

1. Proiect de hotarâre privind modificarea prin completare temeiului legal al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 641/2014, privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2015.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.7/2015 referitoare la acordarea unor facilităţi fiscale pentru administratorul şi rezidenţii Parcului Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociaţiei Green Energy Oltenia Cluster.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de disponibilitate a contractului de împrumut nr.167199/2010 încheiat între Municipiul Craiova şi HYPO NOE Gruppe Bank AG.

5. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local, din cadrul Consiliului Municipal Craiova, al dnei. Cristina Mariana Calangiu.

 

1. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2014.

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Dolj, din data de 26.02.2015.

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova-dl.Ionuţ Cosmin Pîrvulescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Asociaţiei „Craiova-Capitală Culturală Europeană 2021”, din data de       06.03.2015.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în  natură foştilor proprietari, în anul 2015.

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate privată a municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ  Craiova, situată în str. Bucovăţ, nr.179.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a şapte locuinţe situate în municipiul Craiova, str.Râului, nr.42, cam.1, 2, 4, 6, 7, 9 şi str.Vlad Ţepeş, nr.20.

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe din domeniul privat al  municipiului Craiova.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personaliprofesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 2015.

9.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.598/2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de  învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova.

10.Proiect de hotărâre privind vânzarea, către CEZ Distribuţie S.A., a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.Doljului, nr.35.

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri şi spaţii ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul  Craiova.

12.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor terenuri şi spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.

13.  Proiect de hotărâre privind preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a terenului situat în municipiul Craiova, str.Iancu Jianu, nr.9.

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova. 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare Centru Recuperare Luncă, bvd. Ştirbei Vodă, nr.106”.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Amenajare clădire pavilion pentru secţii aferente Spitalului Filantropia”.

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reţele utilităţi, branşamente Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 locuri”.

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Sistem de încălzire clădire şcoală P+1 corp C, str.Împăratul Traian, nr.39”– Liceul Charles  Laugier.

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Albinelor şi Aleile I+II”.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Antiaeriană”.

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Căpşunilor”.

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Modernizare str. Grădinari”.

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin procedura negocierii, fără publicarea unui anunţ de participare, pentru o perioadă de 6 (şase) luni a contractului de delegare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, către S.C.Salubritate Craiova S.R.L., dar nu mai târziu de data atribuirii contractului de delegare prin procedura licitaţie publică deschisă.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, documentaţie care cuprinde  Regulamentul referitor la desfăşurarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, Regulamentul de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din municipiul Craiova, Caietul de sarcini privind desfăurarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova, Caietul de sarcini privind desfăşurarea activităţii de ecarisaj în municipiul Craiova, Criteriile de selecţie, Proiectul Contractului de  delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare.

25. Întrebări şi interpelări.

 

Emisă azi  20.02.2015