Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispoziție ședinţă ordinară din data de 25.06.2015
Publicat: 19 iunie 2015, 15:44

 

DISPOZIŢIA NR.4732

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

 

     Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 25.06.2015, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

     Punctul 12 modificat

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal din cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova.

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2015.

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2015.

4.    Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Salubris Dolj”.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2015.

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” Craiova, pentru anul 2015.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Operei Române Craiova.

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Spirit Circuits LTD., Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Parcul Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Portsmouth Aviation LTD., Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Parcul Industrial „HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA”.

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Federaţia Română de Box, în vederea organizării evenimentului Turneul Internaţional Centura de Aur “Nicolae Linca”, în perioada 6-13 iulie 2015.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi acces în Centrul Istoric al Municipiului Craiova.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna iulie 2015.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 7 locuinţe sociale situate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.257, bl.51 garsoniere, camerele 108, 201, 210, 313, cart.Valea Roşie,  bl.7, camerele 18 şi str.Bucovăţ, nr.7, cart.Craioviţa Nouă, str.V.G.Paleolog, bl.52B, sc.1, ap.1.

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

16. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a bunului „Hipodrom”, situat în bd.Nicolae Romanescu, nr.1A.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C.Pan Group S.A. Craiova asupra terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova pe care sunt edificate construcţii ce le deţine în proprietate.

18. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin negociere directă, a unui teren care aparţine domeniului privat al muncipiului Craiova, situat în str.Doljului, nr.35.

19. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui  teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în Piaţa Valea Roşie.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri/spaţii ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.1051/2014 având ca obiect închirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str.Nicolae Romanescu, nr.35.

22. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către CS OLIMPIC SPORT CRAIOVA, a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

23. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a obiectivului de investiţii „Reamenajare Grădina Zoologică din municipiul Craiova”.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  preluării unei părţi din imobilul 2810 Podari aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

27. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

28.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activităţile date în gestiune directă operatorului Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini şi a tarifelor pentru activităţile de montare şi întreţinere a statuilor şi monumentelor şi administrare, întreţinere şi reparare a adăposturilor locale antiaeriene.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune pentru activităţile serviciului de salubrizare în judeţul Dolj.

33. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova.

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.319/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţie „Schimbare destinaţie din spaţiu pentru morărit, în spaţiu pentru activităţi de instruire practică în specializarea alimentaţie publică şi turism” – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară.

37. Întrebări şi interpelări.

 

 

                                                                                                                         Emisă azi  19.06.2015