Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2015
Dispoziție ședinţă ordinară din data de 24.09.2015
Publicat: 18 septembrie 2015, 16:05, Actualizat: 23 septembrie 2015, 15:32
DISPOZIŢIA NR.7989

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 24.09.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

 

     Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

 

 

                      Modificări ordinea de zi:

                  1. Completare pct.34

            

1.      Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Godinel Viorica-Manuela.

2.      Proiect de hotărâre privind garantarea suplimentării fondurilor alocate la Capitolul 67 “Cultura, recreere, religie” în perioada 2016-2022.

3.      Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova ca în numele şi pe seama unităţii administrativ teritoriale, să semneze şi să depună la Ministerul Culturii, declaraţia pe propria răspundere a municipiului Craiova, candidat pentru titlul de „Capitală Europeană a Culturii 2021.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2015.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2015.

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2015.

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat  încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Primăria Oslo-Norvegia, având ca obiect implementarea proiectului „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare”.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj referitor la creşterea gradului de integrare şcolară şi socială a elevilor aflaţi în diverse situaţii de risc social din clasele primare şi gimnaziale ale şcolilor de pe raza municipiului Craiova.

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru municipiul Craiova.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2015.

12.  Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.30/2015 referitoare la acordarea alocaţiei zilnice de hrană şi a sumelor anuale ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă.

13.  Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna octombire 2015.

14.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova.

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2015.

16.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Operei Române Craiova, pentru anul 2015.

17.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2015.

18.  Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Sport Club Municipal Craiova.

19.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administraţie al Sport Club Municipal Craiova.

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

21.  Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei situată în municipiul Craiova, str.Nicolae Titulescu, bl.A1, sc.4, ap.11.

22.  Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, situate în municipiul Craiova.

23.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor spaţii şi terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele din municipiul Craiova.

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în Aleea 4 Şimnic, nr.2A.

26.   Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Curtea de Apel Craiova, a unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Nicolae Julea, nr.1 (fost nr.3).

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Cuture By Amc S.R.L., având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr.2, în vederea construirii unei pieţe agroalimentare.

28.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de asociere având ca obiect amplasarea panourilor publicitare în municipiul Craiova.

29.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.

30.  Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Craiova. 

31.   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.222/215 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri rezultate ca urmare a implementării proiectului „Reamenajare Grădină Zoologică Craiova”. 

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea noului program de funcţionare a iluminatului public din municipiul Craiova.

33.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.230/215 referitoare la aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiune pentru activităţile serviciului public de salubrizare în judeţul Dolj. 

34.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la parcelarea unui teren situat în Tarlaua 24, Parcelele 2, 3, 3/1, 4, în 27 parcele şi introducerea în intravilan.

35.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementarea urbanistică mixtă privind zona de funcţiuni complexe de interes public şi servicii de interes şi zona de locuinţe şi funcţiuni complementare, generat de construirea unui imobil, cu regim de înălţime S+P+2+M, cu destinaţia de spaţii prestări servicii medicale şi împrejmuire teren, situat în municipiul Craiova, str.Doljului.

36.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unui imobil, cu destinaţia de locuinţe, cu regim de înălţime S+D+P+5-6 retras, cu parcări la demisol şi subsol, amenajări ale terenului, organizare de şantier, utilităţi şi împrejmuire teren, în municipiul Craiova, str.Bujorului, nr.22.

37.  Proiect de hotărâre privind organizarea Referendumului local, în vederea consultării cetăţenilor din municipiul Craiova, cu privire la realizarea noilor obiective nucleare de la Kozlodui, Bulgaria.

38.  Întrebări şi interpelări.

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Emisă azi  18.09.2015