Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2012
Dispoziţie şedinţă ordinară iulie 2012
Publicat: 17 martie 2015, 10:35

Dispoziţie şedinţă ordinară iulie 2012

 

DISPOZIŢIA NR. 719

În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

D I S P U N E:

 

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 26.07.2012, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Puncte peste ordinea de zi:

 

  1.      Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la Filarmonica “Oltenia” Craiova, precum şi a componenţei comisiei de evaluare.

  2.      Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi dl. Şerban Gabriel-Costel.

  3.      Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului la S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.

 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

  1.      Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2012.

  2.      Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dnei. Barbu Gheorghiţa.

  3.      Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dlui. Mitrică Alin Sorin.

  4.      Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului Municipiului Craiova în calitatea de reprezentant legal al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

  5.      Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova de a semna acordul de pre-finanţare cu Banca Europeana pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în vederea derulării proiectului ”Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj”.

  6.      Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să propună, să susţină şi să voteze noii membri şi preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

  7.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.297/2008 referitoare la aprobarea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Craiova”.

  8.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.360/2008 referitoare la asocierea municipiului Craiova cu municipiile, oraşele şi comunele din judeţul Dolj, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”.

  9.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova.

  10.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.

  11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2012.

  12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a creditelor externe şi interne, pe semestrul I al anului 2012.

  13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, pe semestru I al anului 2012.

  14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe semestru I al anului 2012.

  15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile aducătoare de venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012.

  16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.

  17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al municipiului Craiova, pe anul 2012.

  18.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

  19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2012.

  20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor si a procedurilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de administrator public.

  21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare şi a procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director general al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.

  22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare şi a procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director general al Regiei Autonome de Transport Craiova.

  23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare şi a procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

  24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de participare şi a procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului vacant de director al Sport Club Municipal Craiova.

  25.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova.

  26.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova.

  27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova, precum şi a proiectului de management câştigător.

  28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sport Club Municipal Craiova.

  29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Sociale.

  30.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Creşe, Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară.

  31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.26/2012 privind aprobarea componentei Comisie sociale.

  32.    Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, pentru perioada mai – august 2012.

  33.    Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare si a pretului pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare.

  34.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional.

  35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere, care au ca obiect locuinţe, ce aparţin domeniului privat al Municipiului Craiova.

  36.    Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. asupra bunului „Teren Aducţiune Breasta” care aparţine domeniului public al municipiului Craiova.

  37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21.

  38.    Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.

  39.    Scrisoare adresată Primarului Municipiului Craiova de către Federaţia Română de Fotbal.

  40.    Întrebări şi interpelări.