Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2012
Dispoziţie – Ședinţa ordinară din data de 29.11.2012
Publicat: 25 martie 2015, 10:32

Dispoziţie – Ședinţa ordinară din data de 29.11.2012

DISPOZIŢIA NR.5231
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

Art.unic: Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 29.11.2012, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Puncte peste ordinea de zi

Pct.01 – peste ord de zi – asociere BAND CONTACT AGENCY

Completari si modificari

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2012.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale Craiova, pe anul 2012.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012.
 8. Proiect de hotărâre privind  aportului municipiului Craiova la majorarea capitalului social al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. şi mandatarea Primarului Municipiului Craiova, de a susţine şi a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia ordinea de zi.
 9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012.
 10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012.
 11. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comuna Vârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Salubris” Dolj.
 12. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova cu S.C. Mobseb S.R.L., în vederea susţinerii evenimentului „Inimă de român” în data de 01.12.2012.
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentru premierea sportivilor în cadrul evenimentului „Gala Sportului – şcolar, juniori, seniori”.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţie a Copilului Dolj, având ca obiect aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţie de risc.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al dlui. Popescu Cristian Ştefan, administrator al S.C.Salubritate Craiova S.R.L.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice, pentru anul 2013.
 17. Proiect de hotărâre privind constituirea  Comitetelor Consultative Cetăţeneşti pe 9 zone ale municipiului Craiova şi aprobarea Regulamentului privind Organizarea şi Funcţionarea Consiliilor Consultative Cetăţeneşti.
 18. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna decembrie 2012.
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi a indicatorilor de performanţă ale serviciului de iluminat public din municipiul Craiova.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru desfăşurarea activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în municipiul Craiova, pentru iarna 2012-2013”.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a delegării de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii proiectului de fuziune între S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L. şi Complexul Energetic Oltenia S.A.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Craiova.
 26. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2012 referitoare la reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociati, sub denumirea S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.
 27. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.168/2012 referitoare la aprobarea contractului de administrare al dlui. Degeratu Nicolae, administrator al S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.
 28. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2012 referitoare la contractul de concesiune încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrări intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea sistemului de producere şi alimentare cu căldură şi apă caldă” la Colegiul Tehnic Energetic, din municipiul Craiova.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei tehnice, Documentaţiei de Avizare Lucrări Intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare reţele instalaţii termice la Colegiul Naţional Carol I”, inclusiv racordul la punctul termic „Mihai Viteazul” din municipiul Craiova.
 31. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de locuinţe destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari şi a listei de repartizare a acestora.
 32. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, precum şi a unei locuinţe destinată închirierii, construită prin programe de investiţii la nivel naţional.
 33. Proiect de hotărâre privind atribuirea, către Drăniceanu (Radu) Elena,  a spaţiului disponibil, cu destinaţia de locuinţă, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflat în administrarea Regiei Autonome  de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în municipiul Craiova, str. Unirii, nr.93 (113).
 34. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125155/2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet medical individual dr. Mănescu Luminiţa Cleopatra.
 35. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37431/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet medical individual dr. Roman Margareta – Rodica.
 36.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37432/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet medical individual dr. Balteş Liviu Iulian.
 37. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.
 38. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unui contract de închiriere, având ca obiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care este amplasat o  construcţie provizorie, cu destinaţia de garaj.
 39. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.
 40. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de atribuire în folosinţă gratuită, către Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova,  a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Mihai Viteazu, nr.20.
 41. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.
 42. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova.
 43. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova.
 44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.22/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului Public de Salubritate Craiova în societate comercială cu răspundere limitată.
 45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.166/2012 referitoare la acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sumei pentru premierea elevilor craioveni cu rezultate excepţionale la diferite materii la fazele naţionale şi internaţionale ale concursurilor şcolare, din anul 2011-2012.
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, str. Vişinului, nr.8.
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind construirea unui hotel „Hotel Garden Inn”, cu regim de înălţime 2S+P+4E, în municipiul Craiova, str. A.I.Cuza, nr.16 B, 16 C, 16 D.
 48. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova.
 49. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.
 50. Întrebări şi interpelări.