Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Consiliul Local »
Dispoziții de convocare »
2012
Dispoziție ședinţă ordinară în data de 20.12.2012
Publicat: 26 martie 2015, 11:14

  

Dispoziție ședinţă ordinară în data de 20.12.2012

DISPOZIŢIA NR. 8668

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară în data de 20.12.2012, ora 10,00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

  

Puncte peste ordinea de zi:

Pct. 1 – Tarife Apa

Pct. 2- Contracte Filantropia

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor  şi taxelor locale, pentru anul 2013.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru oficierea căsătoriilor, pentru divorţ, precum şi a taxei pentru executarea de fotografii si inregistrari video, pentru anul 2013.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2012 (decembrie 2012).
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe şi interne, pe anul 2012(decembrie 2012).
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2012(decembrie 2012).
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2012 (decembrie 2012).
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2012.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia, pe anul 2012.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, pe anul 2012.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2012.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012.
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna decembrie 2012.
 15. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. să propună, să susţină şi să voteze un nou membru al Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.
 16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Filarmonica „Oltenia”.
 19. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de  închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, precum şi locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova.
 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului a blocurilor de locuinţe T2, T3 situate în municipiul Craiova, bld.Oltenia, în vederea vânzării locuinţelor/apartamentelor către titularii contractelor de închiriere.
 21. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.106, având destinaţia de drum public.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de  atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din Municipiul Craiova.
 24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice şi Documentaţiei de Avizare Lucrări Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din municipiul Craiova”.
 25. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” şi Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu” a unor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Crişului, nr.9;
 26. Proiect de hotărâre privind preluarea din proprietatea statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a Blocului 201 C, situat în municipiul Craiova, cart.Craioviţa Nouă.
 27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova.
 28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune, având ca obiect terenurile aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în cart.Craioviţa Nouă, zona Bigul Vechi.
 29. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.263/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova.
 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.156/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenurile aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate  construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje.
 31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr.157/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii.
 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.294/2011 referitoare la aprobarea proiectului „O nouă abordare în organizarea activităţilor Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova prin implementarea unei aplicaţii informatice de e-sănătate”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial POS CCE, Axa prioritară 3, DMI 2 – „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.
 33. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.301/2005 referitoare la darea în folosinţă gratuită, către proprietarii de apartamente care solicită construirea de balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, aferente acestora.
 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.281/2012 referitoare la asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu S.C.BAND CONTACT AGENCY S.R.L., în vederea susţinerii evenimentelor „Târgul de Crăciun” şi „Concert extraordinar de Revelion 2013”.
 35. Întrebări şi interpelări.