Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2021
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 22.04.2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 22.04.2021
DISPOZIŢIA NR.4896

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.69435/2021 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, în data de 22.04.2021, ora 10,00;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

 

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data  de 22.04.2021, ora 10,00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 22.04.2021, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Emisă azi 15.04.2021

 

 

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

        Lia-Olguța VASILESCU

               Nicoleta MIULESCU

 

                                                                                         

 

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.4896/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 22.04.2021, ora 10,00

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Depunerea jurământului de către dl.Voicinovschi Mădălin Romeo, supleant, al cărui mandat de consilier local a fost validat

 1.  

Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai-iulie 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul I al anului 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă trimestrului I al anului  2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea ordonatorilor terţiari de credite ai bugetului municipiului Craiova, pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre  privind  mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 10.05.2021

 1.  

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, în vederea organizării Festivalului Internațional al Filmului Ecologist EcoFest „Pentru Sănătatea Pământului”, ediția a XI-a, în perioada 07.06.-13.06.2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de municipiul Craiova, pentru anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1 A, blocul T1, sc.6, ap.10

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.791/2013 referitoare la repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale, situate în municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.3 A, bl.H 8-9

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova.

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al negocierii redevenţei, pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.Calea Severinului, nr.115 B

 1.  

Proiect de hotărâre  privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu

 1.  

Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale „Ion Ţuculescu” Craiova, asupra unei suprafeţe din terenul situat în municipiul Craiova, str.Teilor, nr.63

 1.  

Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Grupul Şcolar ICM „George Bibescu”, a bunurilor apartinând domeniului public si privat al municipiului Craiova, rezultate în urma finalizării proiectului „Reabilitare Grupul Şcolar ICM „George Bibescu” ca şcoala de arte şi meserii”

 1.  

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.125156/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Țăpârdea Aurelia-Ancuța, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Țăpârdea I. Aurelia-Ancuța

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.33269/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Med Fam Popa Ana-Maria S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34006/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Drăgușin V. Marinela-Maria, medic titular al Cabinetului Medical Individual Drăgușin V. Marinela-Maria

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.33266/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dumitriu Daniela-Maria, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dumitriu Daniela-Maria

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.148398/2010 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Șerp Anamaria, medic titular al S.C. Elenamed S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.195/2020 referitoare la închirierea, prin licitaţie publică, a unor terenuri şi spaţii comerciale aparţinând domeniului public, situate în  pieţele din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al Municipiului Craiova, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ aprobarea contractelor – cadru, accesorii la Contractul nr.370/22.05.2018 ”Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind stabilirea categoriilor de intervenții, în vederea reabilitării fronturilor construite în zona de acțiune prioritară „Calea București” din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconversia funcţională şi volumetrică, cu reglementarea zonelor de construire şi a circulaţiilor, zona Calea Bucureşti - str. Henri Coandă - str. Mirceşti, în vederea construirii unei locuințe, cu regim de înălțime S+P+1+M, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str. Henri Coanda, nr. 47

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în vederea schimbării de destinație, din zonă căi ferate și construcții aferente, în zonă locuințe colective și servicii conexe, cu regim de înălțime P+9, în zona bd.Decebal-Rampa Lăpuș”, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, bd. Decebal, nr.73E

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+1 și garaj, situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.547 A

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si a Fondului Locativ Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind încetarea din funcția de administrator special al S.C. Termo Craiova S.R.L. a dlui.Nedelescu Gheorghe

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui.Gheorghe Nedelescu, în funcția de administrator al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.331/2020 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.351/2020 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.9/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, cu personalitate juridică din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în comisia de evaluare pentru concesionarea/închirierea bunurilor care aparţin domeniului public/privat al municipiului Craiova

 1.  

Întrebări și interpelări

 

SECRETAR GENERAL,

          Nicoleta MIULESCU

 


03/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.