Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2021
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 25.03.2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 25.03.2021
DISPOZIŢIA NR.4589

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

 

Având în vedere raportul nr.50093/2021 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, în data de 25.03.2021, ora 10,00;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.94/2020 referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

 

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, care se va desfășura on-line, prin aplicația pirs-eprim, în data  de 25.03.2021, ora 10,00.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 25.03.2021, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

                                                                                                          Emisă azi 18.03.2021

 

             PRIMAR,

           SECRETAR GENERAL,

        Lia-Olguța VASILESCU

               Nicoleta MIULESCU

 

 

                                                                                         

 

                                                                                 Anexa la Dispoziția nr.4589/2021

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.03.2021, ora 10,00

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui.Sirop Flavius Adrian

 1.  

Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Craiova, în anul 2020

 1.  

Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii de asistenţă socială, veteranilor şi invalizilor de război din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Război şi a Zilei Naționale a României

 

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”O Șansă la Viață-FIV” referitor la acordarea unui sprijin financiar, în anul 2021, pentru 10 cupluri infertile din municipiul Craiova, cu afecțiuni incompatibile cu reproducerea pe cale naturală, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociaților S.C. Salubritate Craiova S.R.L., modificarea actului constitutiv

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului de administrator S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., al domnului Mărăcine Alin-Mădălin

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare, reorganizare şi eficientizarea al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii  ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 B, blocul T2, sc.5, ap.9

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.70349/08.05.2013, ce are ca obiect imobilul situat în municipiul Craiova, str. Calea București, nr.56

 1.  

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, a terenurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova, în vederea amplasării de panouri publicitare

 1.  

Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, a terenului care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Calea Severinului, nr.115 B

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.315901/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Petcu Cristian Marian, medic titular al Cabinetului Medical Individual Stomatologic dr. Petcu Cristian Marian

 1.  

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de închiriere a spaţiului care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. A.I.Cuza, nr.6

 1.  

Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Liceului cu Program Sportiv „Petrache Trișcu” Craiova, a unui teren de sport, aparținând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Crişului, nr.9

 1.  

Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, a  unui teren de sport, aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Crişului, nr.9

 1.  

Proiect de hotărâre privind rectificarea Cărţii Funciare nr.206593-C1-U3, în sensul radierii dreptului de proprietate al municipiului Craiova, asupra imobilului-construcţie, situat în str. Unirii, nr.31, (fost nr.55, fost nr.75) şi  înscrierea dreptului de propietate în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.962/09.11.2007

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Municipiul Craiova pentru realizarea proiectului Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean în vederea finanțării documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții  Amenajarea unui coridor de mobilitate urbană în zona de Nord-Est a municipiului Craiova, tronson Pasaj Garlesti-strada Mălinului

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aferent activelor date în administrare sau concesiune cu finanţare din fondul Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare, pentru anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare pentru unele activități ale serviciului de salubrizare, către S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind  modificarea anexelor nr.2 şi nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.374/2020 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova

 1.  

Întrebări și interpelări

 

 

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


03/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.