Primăria si consiliul local Craiova
 • Acasa 2021
  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 25.02.2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 25.02.2021
DISPOZIŢIA NR.4156

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

EXTRAS

Având în vedere raportul nr.31575/2021 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 25.02.2021, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova;

În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

 

 

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data  de 25.02.2021, ora 10,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Art.2.  Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 25.02.2021, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

.

 

 

Emisă azi 18.02.2021

 

 

PRIMAR,

SECRETAR GENERAL,

Lia-Olguța VASILESCU

Nicoleta MIULESCU

 

 

Anexa la Dispoziția nr.4156/2021

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.02.2021, ora 10,00

 

Punctul 14 modificat

 

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari, în anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat, în anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, ce vor rămâne vacante în municipiul Craiova, în anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuintelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Craiova, pentru anul 2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului, cu destinaţia de locuinţă, situat în municipiul Craiova, strada Theodor Aman nr.1, bl. Casa Albă, sc.B, ap.2  deţinut în calitate de chiriaş, de către Costache Georgeta

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

 1.  

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația Română de Atletism, în vederea organizării pe Stadionul de Atletism a Campionatului Balcanic de Ştafete, în perioada 28.05-30.05.2021 şi a Campionatului Naţional pentru Juniori categoria a III-a, în perioada 09.07-10.07.2021

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, respectiv cu destinaţia de sediu

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință,  persoanelor îndreptățite potrivit Legii recunoștinței  față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 nr.341/2004

 1.  

Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Liceului Tehnologic „Ştefan Odobleja” Craiova, a unor bunuri situate în municipiul Craiova, str.Crişului, nr.9

 1.  

Proiect de hotărâre privind darea în administrare, către Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova, a  bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în str.Crişului, nr.9

 1.  

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de asociere nr.41/2013 având ca obiect finanțarea și realizarea în comun a proiectului de promovare și dezvoltare a activității sportive de performanță în municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini şi a Documentaţiei de atribuire privind închirierea, prin licitaţie publică, a unor bunuri din incinta „Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal din municipiul Craiova”

 1.  

Proiect de hotarâre privind modificarea tarifelor aferente  activităţii de întreţinere a Bazei Hipodrom, situată în Parcul „Nicolae Romanescu”

 1.  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.69251/30.07.2007, încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Partidul Alianța Liberarilor și Democraților

 1.  

Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de asociere nr.42/2013 încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Centrului Multifuncţional Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind luare act de Sentinţa Civilă nr.1169/2019 a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă prin Decizia nr.1192/2020 a Tribunalului Dolj, pronunţată în dosarul nr.17866/215/2017

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiul Craiova.

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de  gestiune pentru activitățile de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotărâre privind aprobarea  modalității de  gestiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare din municipiul Craiova

 1.  

Proiect de hotarare privind stabilirea, respectiv ajustarea tarifelor pentru activitățile date în gestiune directă către operatorul  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova

 1.  

Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţii de întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal, în municipiul Craiova

 1.  

Proiect de  hotărâre privind modificarea Regulamentului referitor la aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.73/2019

 1.  

Proiect de  hotărâre privind modificarea anexelor nr.2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova, către R.A.T. SRL

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova, în comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale

 1.  

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova, în comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii

 1.  

Întrebări și interpelări

                                

 

         SECRETAR GENERAL,

                   Nicoleta MIULESCU


03/02/2022

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.